Na získanie príspevku na aktualizačné vzdelávanie ostávajú školám tri dni

Ministerstvo školstva poskytne školám prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR finančné prostriedky na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Školy tak budú mať v školskom roku 2022/2023 možnosť využiť finančnú podporu na zorganizovanie aktualizačného vzdelávania pre svojich zamestnancov aj v oblastiach a témach, ktoré nadväzujú na nové kurikulum. Predpokladaná výška finančných prostriedkov určených na aktuálny školský rok je 4 531 448 €.

ilustračný obrázok

Loga_EU+POO+minedu_a

Školy sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru http://profesijnyrozvoj.iedu.sk/ do 20.1.2023. Finančné prostriedky poskytne rezort oprávneným školám v marci podľa počtu pedagogických a odborných zamestnancov evidovaných v rezortnom informačnom systéme k 15.09.2022.

Účelom financovania je rozvoj individuálnych profesijných zručností pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách. Obsah aktualizačného vzdelávania je v školskom roku 2022/2023 zameraný na tri okruhy - zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.

Okruh zameraný na reformu obsahu a foriem vzdelávania má pomôcť k tvorbe vlastného školského vzdelávacieho programu, zmenám v hodnotení výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, a využívanie inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula. Cieľom okruhu aktivít zameraných na inkluzívne vzdelávanie je, aby pedagógovia  vedeli prispôsobiť vyučovací proces, v ktorom budú zohľadnené individuálne potreby žiaka aj so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Rozvoj digitálnych zručností sa zameriava primárne na skvalitnenie práce v digitálnom prostredí vrátane kybernetickej bezpečnosti či prevencie kyberšikany.

Rozsah aktualizačného vzdelávania je najmenej 20 hodín a najviac 24 hodín za jeden školský rok. Program aktualizačného vzdelávania môže škola zamerať na všetky tri oblasti obsahu aktualizačného vzdelávania.

Projekt je súčasťou komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci reformy 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby – zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov.

 

 

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky