Na základných školách sa začnú zápisy prvákov

11.01.2010

     Na základných školách sa od 15. januára 2010 začínajú zápisy prvákov. Tie potrvajú až do 15. februára. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy (obec, krajský školský úrad, cirkev alebo súkromný zriaďovateľ). Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia budúcich školákov získajú podrobnejšie informácie na výveske školy alebo jej internetovej stránke.
     Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
     Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, školská dochádzka mu je odložená. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola). Ak rodič vyberie inú základnú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.
     Pri rozhodovaní je pre rodiča vhodné oboznámiť sa so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú je škola povinná každoročne zverejňovať. V nej nájde informácie o zameraní školy, mimoškolskej činnosti,  ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov.
     Vlani zapísali zákonní zástupcovia do prvého ročníka celkovo 54 445 detí, pričom 4 329 z nich bol navrhnutý odklad začiatku povinnej školskej dochádzky.

Bratislava 11. január 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku