Na základných školách prebieha 5. cyklus medzinárodnej štúdie zameranej na čitateľskú gramotnosť 10-ročných žiakov

  • Foto: IEA
  • Dátum: 24.05.2021

Na základných školách prebieha od 3. mája do 18. júna 2021 medzinárodné testovanie PIRLS zamerané na čítanie s porozumením a čitateľskú gramotnosť 10-ročných žiakov. Slovensko sa do štúdie PIRLS zapája už po piatykrát. Do hlavného merania bolo medzinárodným centrom vybraných 236 základných škôl, z ktorých 222 je s vyučovacím jazykom slovenským a 14 je s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci budú riešiť test v maďarskom jazyku). Na Slovensku sa do štúdie PIRLS 2021 zapája približne 8 000 žiakov 4. ročníka základných škôl.

logo organizácie IEA

Cieľom štúdie IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Od roku 2021 sa v meraní PIRLS začína s prechodom z papierovej na elektronickú formu testovania žiakov, pričom Slovensko sa zapája do elektronickej formy testovania žiakov tzv. digitalPIRLS 2021. Táto forma umožní okrem zaradenia klasických úloh PIRLS aj zaradenie nových typov úloh tzv. ePIRLS, ktoré sú podobné internetovým stránkam. Umožnia tak monitorovať, s akým porozumením a ako dobre dokážu žiaci 4. ročníka čítať a spracovať online informácie.

Popri hodnotení žiackych výkonov v čitateľskej gramotnosti štúdia PIRLS venuje pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre rodičov, dotazník pre učiteľa a dotazník pre riaditeľa školy.

Do štúdie PIRLS 2021 je celkovo zapojených 55 krajín sveta. Výsledky krajín a trendy v úrovni čitateľskej gramotnosti zapojených škôl budú zverejnené na medzinárodnej úrovni v decembri 2022. Národným koordinačným centrom štúdie PIRLS na Slovensku je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý meranie realizuje.

Štúdia PIRLS sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania) v 5 ročných cykloch a Slovenská republika sa jej zúčastňuje od roku 2001.

Viac informácií o prebiehajúcom cykle PIRLS 2021 na Slovensku nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pirls/cyklus

O výsledkoch, ktoré dosiahli slovenskí žiaci v poslednom cykle merania PIRLS 2016, si môžete prečítať tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pirls/cyklus/2016

Informácie o štúdii IEA PIRLS nájdete tu: https://timssandpirls.bc.edu/pirls-landing.html

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku