Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

  • Dátum: 10.03.2015
     Francúzsky jazyk naberá na popularite aj na Slovensku a inšpiruje aj vysokoškolákov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila v rámci operačného programu Vzdelávanie Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre s mimoriadne zaujímavým projektom s názvom „Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá - francúzsky jazyk s využitím IKT“.    
     V projekte sa spojila atraktívna oblasť médií so stále viac populárnejším cudzím jazykom z krajiny galského kohúta. V rámci aktivít tohto inovatívneho projektu vytvorili univerzitní pedagógovia pre študijný program Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka deväť e-learningových modulov. Vyzdvihnúť treba najmä Texty vo francúzskom jazyku so zameraním na oblasť masmédií, rádio a televíziu, francúzsku tlač, Francúzske texty z oblasti masmédií na precvičenie syntaktických javov a štylistických zvláštností a rozvoj kreativity pri písaní textov rôzneho typu alebo Francúzske texty z oblasti histórie Francúzska a frankofónnych krajín.
UKF_FR     Vďaka projektovým aktivitám vznikli 4 úplne nové vysokoškolské učebnice: Masmediálna komunikácia - vybrané aspekty, Francúzsky jazyk pre masmediálne štúdiá, Vybrané kapitoly z komunikácie pre  masmediálne štúdiá a Vyučovanie francúzskeho jazyka ako odborného jazyka (FOS) pre masmediálne štúdiá.V rámci aktivity mobilít sa pedagógovia vzdelávali na intenzívnom  jazykovom kurze  vo Francúzskom Nice a Metz, študenti navštevovali jazykové kurzy v rámci semestrálnych pobytov v Metz, v Besançon a v Bruseli.
     Novinkou v oblasti štúdia masmédií a jazyka je konkurenčná výhoda študentov nového medziodborového programu, ktorý sa orientuje na francúzsky jazyk.
     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala z  Európskeho sociálneho fondu na projekt viac ako 400-tisíc eur. Realizovala ho v období od mája 2010 do apríla 2013. Projekt ocenil aj dekan Filozofickej fakulty UKF. V roku 2013 mu udelil Cenu dekana za vedecko-výskumnú a projektovú činnosť a v roku 2014 aj Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť.
     Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre získala na dopytovo-orientované projekty počas programového obdobia 2007 – 2013 z operačného programu Vzdelávanie nenávratný finančný príspevok na trinásť projektov. Z toho aktivity ôsmych projektov v hodnote takmer 5 miliónov eur už ukončila a v súčasnosti implementuje z OPV ešte päť projektov s NFP viac ako 1,7 milióna eur.
    
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku