Na UK v Bratislave otvorili 60. akademický rok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

09.10.2019

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení 60. akademického roka Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov dňa 4. októbra 2019 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.
     S Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave spolupracuje rezort školstva už dlhšie a zabezpečuje poskytovanie rozvojovej pomoci formou udeľovania vládnych štipendií zahraničným študentom na všetky stupne vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných odboroch. Súčasťou štipendijnej ponuky sú kurzy slovenského jazyka a odbornej prípravy pre študentov pred ich nástupom na vysokú školu, pokiaľ ich znalosť slovenského jazyka nie je dostatočná na absolvovanie štúdia vo zvolenom študijnom odbore zdôraznila štátna tajomníčka v úvodnom slove v rámci slávnostného otvorenia.
     V akademickom roku 2019/2020 bolo priznané vládne štipendium na jazykovú a odbornú prípravu pred vysokoškolským štúdiom 41 študentom z rozvojových krajín.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová v závere svojho vystúpenia zdôraznila, že vládne štipendiá ako súčasť rozvojovej pomoci sledujú cieľ poskytnúť partnerským krajinám rozvojovej spolupráce vzdelaných expertov v oblastiach, v ktorých to konkrétna krajina najviac potrebuje. Zároveň zaželala úspešný štart v novom akademickom roku.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku