Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začínajú záverečné skúšky

  • Dátum: 16.06.2010

     Približne 12 500 žiakom učebných odborov na stredných školách sa dnes začalo obdobie záverečných skúšok. Na nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Skúšky budú trvať do konca júna a úspešní žiaci ich zakončia ziskom výučného listu.
     Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť, pričom tému si žiak vždy vyžrebuje. V odborných učilištiach ju tvorí praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a ústna časť. Na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave ich budú po novom hodnotiť už aj zástupcovia príslušných stavovských a profesijných organizácií.
     Žiaci začínajú písomnou časťou, ktorá trvá od 45 minút do 120 minút. Na výber môžu mať jednu až 10 tém. Nasleduje praktická časť, v rozsahu najviac 24 hodín, výnimočne až štyri týždne. Najmä z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne. Podľa náročnosti a špecifík odboru má žiak na výber jednu až 15 tém.
    Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Na túto formu skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Na prípravu odpovede majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút. Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.

Bratislava 16. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku