Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur

06.04.2018
     Aj tento rok podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Zriaďovatelia škôl sa môžu uchádzať o finančný príspevok z celkovej sumy 9 miliónov eur určenej na tento účel.
     Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a vo zvyšovaní ich počtu. Formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične ministerstvo naďalej podporuje rozvoj žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu.
    Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jednu školu je 150 000 eur. Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150.
     Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 do 14.00 h. Hodnotiaca komisia posúdi projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov. O výsledkoch bude ministerstvo informovať na svojom webovom sídle.
      Ministerstvo zároveň organizuje pre žiadateľov o poskytnutie dotácie informačné semináre, zamerané na prípravu projektu, prihliadajúc na výberové kritériá a ich váhu, ako aj správne a kompletné vypĺňanie požadovaných príloh. 
     Semináre sa uskutočnia v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici v termínoch od 10. do 13. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedených mailových adresách.
 
PREŠOV - 10. 4. 2018 (utorok) - 13:00 hod. - veľká zasadačka Okresného úradu /na prízemí/, Námestie mieru 3, Prešov, vladimir.wittner@minv.sk
 
NITRA - 11. 4. 2018 (streda) - 10:00 hod. - aula mestského úradu, Štefánikova trieda 60, Nitra, stefania.babkova@minv.sk
 
BANSKÁ BYSTRICA - 13. 4. 2018 (piatok) - 11:00 hod. - kongresová sála Okresného úradu, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, viera.stanova@minv.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku