Navigácia

Na profesijný rozvoj učiteľov pôjde päť miliónov eur z projektu Teachers

Rezort školstva opätovne vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS). Toto vyzvanie je zamerané na podporu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach.

Rezort školstva reaguje úpravou národného projektu na potreby a príležitosti vo vzdelávaní, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 a s ktorou bolo spojené aj prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020.

Nové vyzvanie umožní zapojenie Štátneho pedagogického ústavu ako partnera projektu. ŠPÚ bude v rámci projektu realizovať činnosti zamerané na komplexnú podporu pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie​. Vyhláseniu vyzvania predchádzalo zrušenie pôvodného vyzvania OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS) zo dňa 14.02.2020. Navrhnuté zmeny zvyšujú flexibilnosť a adresnosť aktivít, ale nemenia zásadným spôsobom podstatné údaje a parametre pôvodného projektu.

Pôvodný obsahový rámec vyzvania sa nemení a jeho cieľom aj naďalej ostáva zlepšenie aplikovateľnosti profesijných štandardov v rámci profesijného rozvoja a atestácií pedagogických zamestnancov. Nemenej dôležitou súčasťou projektu bude aj podpora výmeny a zavádzanie najlepších skúseností pri realizácii zmien v regionálnom školstve v Slovenskej republike.

V rámci projektu budú vytvorené vzdelávacie programy a súvisiace učebné zdroje, ktoré budú slúžiť počas doby realizácie projektu, ako aj po jeho skončení. Výsledkom vzdelávacích aktivít budú nové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré účastníci budú získavať a preukazovať už počas realizácie a ukončovania vzdelávacieho programu.

Národný projekt bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Indikatívna maximálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdrojov EÚ je 5 084 538,09 eura.

Vyzvanie spolu s prílohami je zverejnené na webovom sídle rezortu školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky