Na príprave vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pracovali špičkoví odborníci

31.07.2017
     Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa. Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.
     Práve preto Štátny pedagogický ústav v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti špeciálnej pedagogiky a špeciálnymi pedagógmi  z praxe pre jednotlivé druhy zdravotného znevýhodnenia pripravili vzdelávacie programy, ktoré boli navyše prekonzultované aj s inými renomovanými odborníkmi zo špeciálnopedagogickej praxe a teoretikmi z oblasti špeciálnej pedagogiky v rámci osobitnej odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Špecifické ciele výchovy a vzdelávania týchto detí sa totiž v každom vzdelávacom programe líšia s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa.
     Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.
     Tieto deti a ich rozvoj si vyžadujú vytvorenie podmienok pre ich vzdelávanie, čo sa uvádza aj v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
      Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením boli teda vypracované v nadväznosti na ŠVP (2016) v intenciách jeho časti 11 „Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a  zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania“, kde sa okrem iného uvádza:
„Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre deti:
-          s mentálnym postihnutím,
-          so sluchovým postihnutím,
-          so zrakovým postihnutím,
-          s telesným postihnutím,
-          s narušenou komunikačnou schopnosťou,
-          s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
-          choré a zdravotne oslabené,
-          hluchoslepé,
-          s viacnásobným postihnutím,
-          s poruchami správania.
     Na základe týchto vzdelávacích programov sa vytvárajú najmä školské vzdelávacie programy pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy bežných materských škôl, ako aj individuálne vzdelávacie programy pre deti integrované v bežných triedach materských škôl.“
     Pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím, ale aj detí s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa nepostupuje podľa obsahového a výkonového štandardu, ale tieto deti majú určený obsah vzdelávania a špecifické ciele vzdelávania (viď príklady v prílohe).
     Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú prispôsobené najmä stupňu mentálneho postihnutia a jeho individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam. Vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú pri realizácii cieľov hlavným zdrojom poznania jednoduché pozorovania prírody, jednoduché pokusy a praktické činnosti. Volia sa primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie detí. Deti sa učia chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe zmyslového vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a vyobrazenými materiálmi.
     Učivo sa podáva takými metódami a formami, ktoré sú pre dieťa s mentálnym postihnutím najprijateľnejšie. Cieľom je, aby sa deti s postihnutím a aj bez neho vzdelávali spoločne, aby sa zabezpečila inklúziu a všetky deti sa tak mohli učiť rovnakú tému, ale tak, aby boli zohľadnené špecifické požiadavky u znevýhodnených detí.

Ilustračné foto

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku