Na pracovnom stretnutí sa zišli zástupcovia centier excelentnosti

23.09.2009

     Viac ako 50 zástupcov centier excelentnosti sa dnes stretlo s predstaviteľmi Ministerstva školstva SR a Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy na pracovnom stretnutí  v Bratislave.  Jeho témou bola implementácia podporených projektov.
     Po úvodnej informácii o aktuálnom stave implementácie nasledovala diskusia, v ktorej účastníci riešili okrem iného problematiku verejného obstarávania v rámci projektov, otázku postavenia doktorandov, platenie DPH či administratívu spojenú s realizáciou projektov.
    Centrá excelentnosti sú vedecké pracoviská, ktoré produkujú poznanie na svetovej úrovni, podporujú špičkový výskum a podieľajú sa aj na vedecko-výchovnom procese, najmä formou doktorandského štúdia. Prinesú koncentráciu najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore. Titul centrum excelentnosti získalo v máji 2009 spolu 45 schválených projektov.

Bratislava 23. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku