Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur

  • Dátum: 08.02.2016
     Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie spolupráce medzi podnikateľským a akademickým sektorom a transfer nových poznatkov z výskumu do praxe – to sú hlavné ciele dopytovej výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier.
     O finančné prostriedky z nového operačného programu Výskum a inovácie sa prostredníctvom Výskumnej agentúry bude môcť uchádzať podnikateľská sféra, a to v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, Slovenskou akadémiou vied, vysokými školami či neziskovými organizáciami.
     Podporené budú projekty, ktorých cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a kvalitných výskumných inštitúcií alebo zintenzívniť už existujúce partnerstvá. Zámerom je zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov, tvorba pridanej hodnoty, ziskovosť a väčšia zamestnanosť. Projekty by mali prispieť taktiež k zvýšeniu kvality výskumu na vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a ďalších výskumných inštitúciách a prispieť k orientácii výskumu na potreby praxe.
     Cieľom predkladaného projektu by malo byť dosiahnutie konkrétnych výsledkov so silným potenciálom využiteľnosti v praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/nová metóda, postup a pod.) v prioritných oblastiach hospodárstva, ako sú napríklad automobilový priemysel, IKT priemysel, elektrotechnických či oceliarsky priemysel.
     Pri realizácii projektu bude možné využívať aj účasť zahraničných špičkových odborníkov z praxe, ako aj slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí  prostredníctvom ich reintegrácie do prostredia priemyselných výskumno-vývojových centier.
     Uchádzači o grant budú môcť žiadať o finančné prostriedky od 1 mil. do 7 mil. eur na projekt, pričom dĺžka realizácie projektu bude možná v rozmedzí 3 - 6 rokov.
     V poradí už tretiu výzvu na dopytovo - orientované projekty v rámci OP Výskum a inovácie, a to na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 Sk, vyhlásila Výskumná agentúra 3. februára 2016. Podrobné informácie sú zverejnené na novej webovej stránke OP Výskum a inovácie – www.opvai.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku