Na pôde HNClubu o školskej reforme

17.06.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 17. júna 2008 zúčastnil na diskusnom fóre klubu Hospodárskych novín, ktorého členmi sú predstavitelia priemyslu, financií, obchodu a verejného života. So zástupcami vysokých škôl a zamestnávateľov diskutoval o školskej reforme a príprave absolventov stredných a vysokých škôl pre prax.
    
Minister Ján Mikolaj predstavil štruktúru školskej reformy, ktorej súčasťou je schválený zákon o výchove a vzdelávaní a naň nadväzujúce vyhlášky, ako aj pripravované zákony - o postavení pedagogických zamestnancov, odbornom vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní. Za neoddeliteľnú súčasť reformy školstva na Slovensku označil obsahové zmeny a prácu s pedagógmi. „Systém vzdelávania sa dá ľahko zmeniť na papieri, v praxi to však už bude iné," povedal Ján Mikolaj v súvislosti s ďalšími krokmi v reformnom procese.
     Osobitnú pozornosť venoval odbornému školstvu. Kým na jednej strane klesá záujem o odborné školy zo strany žiakov a rodičov, na druhej strane stúpa dopyt zamestnávateľov po dobre pripravených a kvalifikovaných pracovníkoch. Komplexné riešenie spolupráce odborných škôl a zamestnávateľov si vyžiadalo vypracovanie samostatného zákona, ktorý vytvorí systém spolupráce odborných škôl s trhom práce, zabezpečí zavedenie dvojúrovňového modelu vzdelávania a upraví možnosti viaczdrojového financovania. Podľa navrhovaného legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave by sa zamestnávatelia mali podieľať na tvorbe obsahu vzdelávania, profilov absolventa, učebníc a učebných pomôcok, vzdelávaní pedagógov a vytváraní podmienok pre praktické vyučovanie.
     Minister školstva zároveň účastníkov HNClubu informoval o možnostiach využitia štrukturálnych fondov EÚ a v diskusii odpovedal na otázky týkajúce sa pripravenosti absolventov stredných a vysokých škôl pre trh práce. Podľa Jána Mikolaja riešenie spočíva v zvýšení kvality vysokých škôl a ich užšom prepojení s praxou. Vysoké školy budú v zmysle novely zákona o vysokých školách rozdelené na univerzity, vysoké školy a vysoké odborné školy. Rozhodujúcim faktorom by mala byť predovšetkým úroveň ich vedeckej činnosti.
Fotogaléria

Bratislava 17. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku