Na odborných školách sa začínajú záverečné skúšky

13.06.2008

     Celkovo 14 000 žiakom stredných odborných učilíšť, učilíšť a združených stredných škôl sa v pondelok 16. júna 2008 začínajú záverečné skúšky. Na nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Skúšky môžu trvať až do 15. júla.
     Záverečná skúška v stredných odborných učilištiach, stredných odborných školách a učilištiach sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a ústna časť.
     Písomná časť trvá od 45 minút do 120 minút. Praktická časť môže trvať najviac 24 hodín, výnimočne až štyri týždne. Najmä z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne.
     Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Na jej prípravu majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút. Celkovo tak žiakom trvá záverečná skúška spravidla tri dni. Po úspešnom absolvovaní im škola vydá výučný list pre príslušný odbor.

Bratislava 13. jún 2008 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku