Na konferencii COINTT 2022 boli prvýkrát stanovené ciele na zjednodušenie transferu technológií na Slovensku

Na konferencii COINTT 2022 boli prvýkrát stanovené ciele na zjednodušenie transferu technológií na Slovensku. Rozbeh inovačného centra podporujúceho spoluprácu akademikov a podnikateľov v banskobystrickom regióne. Nový fond na podporu inovatívnych podnikov vo fáze ich zámeru. Úlohy v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré budú riešiť súčasné problémy transferu technológií na Slovensku. Návod na využitie prístupu Easy Access pre slovenské akademické pracoviská. Aj tieto ciele majú prispieť k ešte intenzívnejšiemu potenciálu akademických pracovísk s cieľom zintenzívnenia ich spolupráce s priemyslom. Tieto a ďalšie ciele uvádzajú závery najväčšej slovenskej konferencie venovanej téme transferu technológií - COINTT (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER) 2022.

fotografia z podujatia

Kľúčovou témou tohto ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, COINTT 2022, sa stalo Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.  Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR) ako hlavný organizátor podujatia na základe spoločnej diskusie odborníkov sformulovalo niekoľko konkrétnych záverov z konferencie. „Vybrali sme ciele, ktorých dosiahnutie v roku 2023 považujeme pre Slovensko za prospešné. Ich realizáciu budeme v priebehu roku 2023 monitorovať. Vyhodnoteniu dosiahnutia týchto výstupov sa budeme venovať na konferencii COINTT 2023,“ uvádza Miroslav Kubiš z CTT pri CVTI SR.

Ako ďalej uviedol, súčasťou záverov sú aj jednotlivé úlohy, ktoré tieto ciele pomôžu dosiahnuť.

Závery konferencie COINTT definujú nasledovných päť cieľov:

  1. Rozbeh pripravovaného regionálneho inovačného centra Banskobystrického samosprávneho kraja tak, aby od samého počiatku informovalo o možnostiach spolupráce s akademickými pracoviskami v regióne,
  2. Vypracovanie realizovateľného návrhu pre založenie fondu na podporu inovatívnych začínajúcich podnikov menej štandartného formátu, ako napr. spin-off a spin-out spoločností a to v ich tzv. preceed fáze,
  3. Zakotvenie konkrétnych úloh pre efektívne fungovanie transferu technológií na Slovensku do stratégie Plánu obnovy a odolnosti. Tieto boli navrhnuté počas konferencie COINTT 2022 priamo jej účastníkmi,
  4. Prijatie zmien v existujúcich zákonoch:  Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, Zákon o správe majektu štátu, Zákon o o verejnej výskumnej inštitúcii tak, aby sa zjednodušil proces transferu technológií v SR a zmapovanie ostatných súvisiacich zákonov (napr. Zákon o vysokých  školách, Zákon o verejnom obstarávaní atď.) s fokusom na možné legislatívné „zádrhele“ transferu technológií,
  5. V spolupráci s NCTT SR vypracovanie metodiky na využívanie Easy Access prístupu v procese transferu technológií.

Prehľad cieľov s bližším popisom nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke konferencie COINTT

Konferencia COINTT 2022 už tradične poskytla priestor na odbornú diskusiu všetkým zainteresovaným stranám v procese transferu technológií. Aj tento rok sa na každom zo stage-ov - Cooperation, Innovation a Technology Transfer riešili najaktuálnejšie témy slovenského aj zahraničného transferu technológií. Súčasný ročník predstavil pre Slovensko nové, dosiaľ málo využívané nástroje narábania s duševným vlastníctvom ako Easy Access, Open Access, univerzitné spin-off spoločnosti, superodpočet ai. Súčasťou podujatia bolo i odovzdávanie ocenení v súťaži Cena za transfer technológií na Slovensku. Jubilejnému, desiatemu ročníku patril slávnostný večer. Ocenenia v troch kategóriách – Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií - boli odovzdané za liečbu ochorení kostí, kompozitné materiály pre priemysel a medové laboratórium.

Jednotlivé programové vstupy z konferencie si záujemcovia môžu pozrieť vo videogalérii z tohto ročníka podujatia. Vo fotogalérii sú k dispozícii aj fotografie z jednotlivých stage-ov a spoločenského večera.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky