Na centrá excelentnosti v Bratislavskom kraji pôjde 20 miliónov eur

  • Dátum: 02.09.2013
     Podnikateľské subjekty (pobočky nadnárodnej spoločnosti) z Bratislavského kraja, ktoré vykonávajú vedecko-výskumné činnosti, sa môžu od 28. augusta 2013 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Výzvu v celkovej výške 20 miliónov eur vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predkladané projekty môžu z dlhodobého hľadiska výrazne zvýšiť mieru výskumných aktivít nadnárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku. Priebežná výzva Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu je finančne podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
     Malé (vrátane mikropodnikov), stredné a veľké podniky môžu napríklad realizovať projekty spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s inými pracoviskami sveta. Projekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, musia zároveň viesť k zriadeniu centier excelentnosti nadnárodného významu, k medzinárodnej výskumnej spolupráci, ako aj k zapojeniu zahraničných výskumníkov do projektov. Žiadatelia sú zároveň povinní vstupovať do partnerstva s inou výskumnou organizáciou a ďalším podnikateľským subjektom.
     Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o dva milióny eur a maximálne o päť miliónov eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 31. decembra 2013. 
     Kompletné informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Výskum a vývoj. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku