Na budúci týždeň sa začne trojtýždňové obdobie ústnych maturít

  • Dátum: 14.05.2010

     Od 17. mája do 4. júna 2010 bude vyše 62 300 maturantov na 756 stredných školách skladať ústne maturity. Maturantov čakajú odpovede pred odbornou komisiou zo štyroch predmetov,  na stredných odborných školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín z piatich predmetov.

     Pred predmetovou maturitnou komisiou si vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov. Na odpoveď budú mať jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky (30 min.).

      Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (MS) bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa bude brať do úvahy najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládne na úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nebudú zohľadňovať a žiak z daného predmetu úspešne vykonal maturitnú skúšku.

     Ak má predmet externú časť a písomnú formu internej časti a ak z ústnej odpovede dosiahol  žiak stupeň prospechu  4, na úspešné vykonanie maturitnej skúšky  z tohto predmetu musel získať  z písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky  viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne z externej časti viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

     V prípade matematiky, ktorá má externú časť a nemá písomnú formu internej časti, žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku,  ak z ústnej odpovede dosiahol stupeň prospech 3 ( bez ohľadu na výsledok externej časti alebo stupeň prospechu 4 ( musel získať viac ako 33% z celkového počtu bodov)

     Ak predmet nemá externú časť ani  písomnú formu internej časti,  na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z tohto predmetu  stačí dosiahnuť z ústnej odpovede stupeň prospechu  nie horší ako 4.

Bratislava 14. máj 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku