Na budúci týždeň sa začínajú maturitné skúšky

13.03.2009

     Od 17. marca do 20. marca 2009 bude približne 61 700 maturantov na zhruba 755 stredných školách písať externú časť a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky. Ústne maturity sa potom uskutočnia v období od 18. mája do 5. júna 2009.
     Týždeň písomných maturít začne slovenský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským), nasleduje jeden zo šiestich cudzích jazykov (18. marec), matematika (19. marec) a žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským čaká aj daný vyučovací jazyk (20. marec).
     Maturanti budú písať vždy najprv externý test a potom písomnú formu internej časti (okrem matematiky). Externý test začnú písať o 9.45 hod. a majú naň 90 minút v prípade vyučovacích jazykov, 100 minút pri úrovni B1 z cudzieho jazyka a 120 minút pri matematike a úrovni B2 z cudzieho jazyka.
     Po prestávke začnú písať písomnú formu internej časti. V prípade vyučovacích jazykov je začiatok stanovený na 12.45 hod. a žiaci budú môcť slohovú prácu písať 150 minút. Z cudzieho jazyka začnú písať  prácu o 13.00 hod., pričom budú mať k dispozícii 60 minút.
     Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných či iných dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu, zatiaľ nie je definitívne schválený, zverejnený bude na budúci týždeň.
     Základnou zmenou oproti minulým rokom je zrušenie úrovní náročnosti pri jednotlivých predmetoch. Umožní to objektívne porovnať maturantov na základe jedného kritéria  - rovnakého testu. Výnimku predstavuje len povinný cudzí jazyk, kde si maturanti ešte mohli zvoliť úroveň B1 (bývalá úroveň B) alebo B2 (bývalá úroveň A) Spoločného európskeho referenčného rámca.
     Ak si žiak vybral viac cudzích jazykov, externý test a PFIČ (písomnú prácu) bude písať už len z povinného cudzieho jazyka. Z ďalšieho cudzieho jazyka absolvuje iba ústnu skúšku na úrovni B1. Taktiež sa predĺžil čas na písomnú formu internej časti z cudzieho jazyka na 60 minút.
     Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával, a v ktorých mal celkovú týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín.
      V tomto roku sa uskutoční na dvadsiatich stredných školách aj online testovanie externej časti maturitnej skúšky z matematiky a anglického jazyka v rámci projektu Maturita online. Online testy bude písať spolu 800 žiakov.
     Externé testy sa budú distribuovať prostredníctvom distribučných miest krajských školských úradov, kde si riaditelia stredných škôl každý deň ráno vyzdvihnú balík s testami pre daný predmet.
     Témy pre PFIČ z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra,  slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) budú 17. marca a 20. marca 2009 o 12.15 hod. vyžrebované za prítomnosti notára a vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a celkovo 18 internetových stránok (www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk, www.rozhlas.sk, ako aj stránok krajských školských úradov a školských výpočtových stredísk).
     Témy pre PFIČ z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk) budú dňa 18. marca 2009 o 12.30 hod. zverejnené iba prostredníctvom internetu (www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk, ako aj stránok krajských školských úradov a školských výpočtových stredísk).
     Maturitná skúška sa skladá z externej a internej časti. Externú časť predstavujú centrálne zadávané i vyhodnocované testy, ktoré píšu maturanti na celom Slovensku v rovnaký čas. Zadania i vyhodnotenie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Externú časť majú vyučovacie jazyky, cudzie jazyky a matematika.
      Internú časť maturitnej skúšky tvoria písomná a ústna forma. V rámci písomnej formy píšu žiaci písomnú prácu na jednu z centrálne zadaných tém, pričom hodnotenie sa koná už priamo na strednej škole. Písomnú formu majú vyučovacie a cudzie jazyky. Pri ústnej forme internej časti maturanti prezentujú svoje vedomosti pred odbornou komisiou, pričom otázky zabezpečuje daná stredná škola.

Maturita 2009

Predmet/úroveň

Počet prihlásených žiakov

 slovenský jazyk a literatúra

58 553

 slovenský jazyk a slovenská 
 literatúra

2 448

 maďarský jazyk a literatúra

2 444

 ukrajinský jazyk a literatúra

28

 matematika

9 483

 matematika (MJ)

467

 anglický jazyk B2

5 156

 anglický jazyk B2 (MJ)

340

 anglický jazyk B1

33 642

 anglický jazyk B1 (MJ)

1 239

 nemecký jazyk B2

944

 nemecký jazyk B2 (MJ)

108

 nemecký jazyk B1

16 208

 nemecký jazyk B1 (MJ)

749

 ruský jazyk B2

24

 ruský jazyk B2 (MJ)

0

 ruský jazyk B1

1 930

 ruský jazyk B1 (MJ)

4

 francúzsky jazyk B2

95

 francúzsky jazyk B2 (MJ)

0

 francúzsky jazyk B1

262

 francúzsky jazyk B1 (MJ)

0

 španielsky jazyk B2

28

 španielsky jazyk B2 (MJ)

0

 španielsky jazyk B1

46

 španielsky jazyk B1(MJ)

0

 taliansky jazyk B2

9

Bratislava 13. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku