Múzeum špeciálneho školstva ponúka nové vzdelávacie programy

22.04.2020
     Pohľad na svet sluchovo, zrakovo či inak znevýhodnených ponúka Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v rámci nových vzdelávacích programov pre žiakov a študentov.
     „Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je otvorené každému, kto sa chce dozvedieť o špeciálnom školstve, a teda o výchove a vzdelávaní nevidiacich, nepočujúcich, mentálne či telesne znevýhodnených. Keďže táto problematika je veľmi rozsiahla, týkajúca sa mnohých znevýhodnení či porúch učenia, rozhodli sme sa pripraviť špeciálne, zážitkovo-vzdelávacie programy zamerané vždy len na jedno konkrétne znevýhodnenie,“ približuje nové aktivity Múzea špeciálneho školstva v Levoči jeho vedúca Štefánia Petreková.
     V rámci jednej hodiny majú žiaci a študenti možnosť získať nielen množstvo informácií týkajúcich sa danej problematiky. Pridanou hodnotou má byť možnosť konkrétne špeciálne pomôcky si aj vyskúšať a zapojiť sa do zážitkových aktivít.
     Prvý z programov je venovaný nevidiacim. „Zážitkovo-vzdelávací program Braillovo písmo, ako ho nepoznáme zoznámi účastníkov s učebnými pomôckami, ktoré nevidiaci používali v minulosti, ale aj tými, ktoré im uľahčujú život dnes. Dozvedia sa napríklad to, ako sa nevidiaci učí čítať či ako sa pohybuje a orientuje v neznámom priestore pomocou vodiacej línie a slepeckej bielej palice,“ konkretizuje Elena Gurová, lektorka múzea.
     Program je určený rôznym vekovým kategóriám - žiakom materských a základných škôl a taktiež študentom stredných či vysokých škôl. Zážitkové aktivity budú účastníci riešiť v skupinách. Počas hodiny tak  spoznajú život ľudí so zrakovým znevýhodnením. Vďaka pripraveným pracovným listom sa oboznámia s Braillovým písmom.
      „Veríme, že vďaka tomuto programu získajú naši návštevníci nielen teoretické vedomosti z histórie i súčasnosti vzdelávania nevidiacich, ale zároveň pochopia prekážky, s ktorými sa zrakovo znevýhodnení dennodenne stretávajú,“ uzatvára k programu Braillovo písmo, ako ho nepoznáme, Viktória Bartková, ďalšia z lektoriek múzea.
     Múzeum momentálne pracuje aj na ďalších zážitkovo-vzdelávacích programoch. Záujemcovia sa môžu tešiť na:Prekročme bariéru ticha (téma: nepočujúci, posunkový jazyk); Pochopme svet ticha a tmy (téma: hluchoslepí); Prečo nevidíme a nepočujeme (téma: zmyslové orgány – oko, ucho); Ľudské zmysly (téma: 5 ľudských zmyslov).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku