MŠ SR vydalo smernicu o používaní štátnych symbolov v školách

31.05.2010

     Spôsob umiestnenia a veľkosti štátnych symbolov v školách upravuje smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom. Predpis vznikol na základe novely zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní z 27. apríla 2010.
     Štátny znak, štátna zástava, štátna hymna a preambula Ústavy SR sa v školách umiestňujú v priestoroch, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ale aj v riaditeľni a v inom vhodnom priestore školy (napr. vstupnej hale školy).
     Podľa smernice je potrebné štátne symboly umiestniť na dôstojné, dobre viditeľné miesto, pričom ich veľkosť má byť vzájomne vyvážená. Neumiestňujú sa v miestnostiach ako napríklad telocvičňa, dielňa, stredisko praktického vyučovania a laboratórium a nesmú byť umiestnené spôsobom, ktorý by viedol k ich zosmiešneniu.  
     V zmysle smernice sa štátny znak v triedach umiestňuje na čelnej stene vľavo alebo v strede nad tabuľou. Štátnu zástavu, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky je vhodné umiestniť znázornené na spoločnom paneli bez orámovania alebo s orámovaním (modrá linka, trikolóra a pod.).
     Štátna zástava sa používa len vo forme grafického znázornenia, pričom jej rozmery sa odvodzujú od veľkosti štátneho znaku. Pri jeho výške 30 cm má mať zástava rozmery 40 cm x 60 cm, pri výške 40 cm majú byť rozmery zástavy  60 cm x 90 cm a pri výške znaku 60 cm má byť zástava s rozmermi 80 cm x 120 cm.
    Štátna hymna na školách so štátnym vzdelávacím programom odznie vždy na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka.
    V materských a v špeciálnych školách sa povinne umiestňuje len štátny znak, umiestnenie ostatných štátnych symbolov je na rozhodnutí  riaditeľa školy. Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Znenie smernice s prílohami

Bratislava 31. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku