MŠ SR podporuje výchovu k vlastenectvu

16.10.2009

     Významných rodákov a osobnosti späté so Slovenskom, ako boli Milan Rastislav Štefánik či Andy Warhol, prírodné a kultúrne krásy zapísané v zozname UNESCO, ale aj dejiny vlastnej obce môžu učitelia využiť pri výchove žiakov k vlastenectvu. Pedagógom ich spolu s ďalšími námetmi a návrhmi pre jednotlivé predmety prináša ako inšpiráciu Štátny pedagogický ústav v Návrhu zabezpečenia výučby vlastenectva, vrátane národných a kresťanských tradícií ako systému výučby.
      ŠPÚ v tejto súvislosti pripravil aj prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ako súčasť Štátneho vzdelávacie programu. Jej cieľom je motivovať žiakov získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje k takým morálnym hodnotám, ako sú vlastenectvo, národná identita či kresťanské tradície. Vďaka tejto prierezovej téme sa žiaci taktiež oboznámia s minulosťou i súčasnosťou svojho kraja, ľudovými tradíciami či kultúrnymi a prírodnými krásami.
     V školských vzdelávacích programoch si jednotlivé školy môžu doplniť výučbu k vlastenectvu o ďalšie ukážky a aktivity. Môže ísť napríklad o zapájanie žiakov do literárnych, dejepisných či geografických súťaží, vlastivedné výlety a exkurzie, záujmové krúžky, ako sú napríklad folklórny súbor, dramatický krúžok, vytvorenie zbierky prísloví a porekadiel či slovníka nárečia danej obce alebo regiónu. Školy taktiež môžu organizovať „deň školy" napríklad na deň narodenia osobnosti, ktorej meno nesú, a v rámci neho by žiaci mohli predstaviť pripravený program. Podobným spôsobom si môžu školy pripomenúť aj ďalšie významné udalosti či štátne sviatky.
     Tejto oblasti  je venovaná aj vedecká konferencia Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní, ktorá sa koná dnes pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja v Smoleniciach. Jej témami sú vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21. storočia a vlastenectvo a tradície ako základňa hodnotového sveta súčasného človeka.
Fotogaléria

Bratislava 16. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku