MPC ponúka pedagógom 324 vzdelávacích kurzov a odborných podujatí

  • Dátum: 18.09.2020

Metodicko-pedagogické centrum pripravilo na školský rok 2020/2021 pre jednotlivcov aj kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov ponuku vzdelávacích podujatí a odborno-metodickej pomoci, ktorú bude flexibilne prispôsobovať a realizovať v závislosti od vývoja pandémie. Ponuka vzdelávania v celkovo 324 odborných podujatiach – programoch a moduloch programov vzdelávania a v rámci odborných podujatí je platná pre obdobie 16. septembra až 15. decembra 2020.

Všetky otvorené vzdelávacie skupiny v schválených programoch a moduloch programov vzdelávania budeme v prípade nepriaznivej situácie realizovať aj v online režime. Účastníkov rozdelíme podľa kapacitných možností s denným rozsahom 6 hodín vzdelávania minimálne na dve trojhodinové online stretnutia. Pripravujeme digitálne učebné zdroje a vzdelávania formou e-learningu. Spôsob a miesto realizácie vzdelávacích podujatí bude určený podľa aktuálnych podmienok, záujmu a bydliska účastníkov.

Odborné podujatia

Metodicko-pedagogické centrum ponúka od 16. 9. do 15. 12. 2020 celkovo 324 odborných podujatí. Informačné semináre, odborné semináre, tvorivé dielne - workshopy a metodické dni budú realizované prezenčne, online formou aj kombinovane. 143 odborných podujatí je ponúkaných online formou v popoludňajších hodinách. Online forma nie je obmedzená príslušnosťou k regiónu, prezenčné stretnutia sa budú realizovať v rámci regiónov adekvátne podmienkam a účastník sám zváži geografickú dostupnosť a s tým spojené cestovanie.

Tematické zamerania odborných podujatí od 16. 9. do 15. 12. 2020

MPC kurzy - tabuľka

https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania

Funkčné vzdelávanie – základný modul

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje vo vzdelávaní základného modulu programu funkčného vzdelávania podľa § 47, ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Na základe potvrdenia o schválení modulu programu vzdelávania ev. č. 1/2020 – FV, ktoré vydalo MŠVVaŠ dňa 23.4.2020, MPC do 30.6.2020 otvorilo 13 nových skupín základného modulu programu funkčného vzdelávania. V súčasnosti sa vzdeláva v uvedenom programe 364 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v otváraní ďalších 9 skupín základného modulu programu funkčného vzdelávania. Ponuka v schválených programoch vzdelávania je vložená v centrálnom informačnom systéme s možnosťou prihlasovania od 16. 9. 2020, do vzdelávania bude zapojených približne 270 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/funkcne-zakladny-modul

Funkčné vzdelávanie – rozširujúce moduly

Na základe potvrdení o schválení rozširujúcich modulov programov vzdelávania vydaných MŠVVaŠ SR v júli 2020, Metodicko-pedagogické centrum dalo do ponuky vzdelávania 12 nových skupín rozširujúcich modulov programu funkčného vzdelávania s možnosťou prihlasovania od 16. 9. 2020.

https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania/funkcne-rozsirujuce-moduly

Rozširujúce moduly programu funkčného vzdelávania:

MPC kurzy - tabuľka 2Do vzdelávania plánujeme zapojiť približne 360 vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

Inovačné vzdelávanie

Od októbra 2020 pribudne do ponuky 7 programov inovačného vzdelávania, spolu plánujeme do konca roka 2020 otvoriť 21 vzdelávacích skupín pre približne 520 účastníkov.

Tematické zamerania inovačných vzdelávaní:

MPC kurzy - tabuľka 3

Miesto vzdelávania

Miesto realizácie prezenčných stretnutí bude určené podľa záujmu a bydliska zaregistrovaných účastníkov. V prípade online formy vzdelávania bude doručený prístup každému účastníkovi na emailovú adresu, ktorú zadá pri registrácii, respektíve pri prihlasovaní na vzdelávanie. V prípade, že pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú záujem o vzdelávania a nemôžu sa prihlásiť z dôvodu naplnenia ponuky, na webovskej stránke MPC je pri prihlasovacom formulári možnosť označiť „Mám záujem“. Priebežne monitorujeme záujem o jednotlivé podujatia, aby sme v prípade potreby a podľa možností otvorili ďalšie skupiny.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku