Motivačné štipendiá

Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Motivačné štipendium sa poskytuje najviac 10 percentám študentov. Motivačné štipendium je možné priznať každému študetnovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok vysoká škola prizná motivačné štipendium upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.

Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušná rok.

O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.

Metodika rovnako upravuje aj výpočet dotácie na motivačné štipendiá pre jednotlivé vysoké školy. 
Skočiť na začiatok stránky