Morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

V súlade s § 80 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným alebo vecným darom, za

 1. celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, v oblasti profesijného rozvoja alebo v odbornej starostlivosti o deti a žiakov,
 2. výchovu a vzdelávanie v škole s vyučovacím jazykom slovenským v inom štáte,
 3. významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky,
 4. mimoriadny prínos k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Návrhy na morálne ocenenie ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladajú

 1. riaditeľ,
 2. zriaďovateľ,
 3. ústredný orgán štátnej správy,
 4. okresný úrad v sídle kraja,
 5. obec alebo vyšší územný celok.

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančnou odmenou, aj zamestnávateľ, zriaďovateľ, obec, vyšší územný celok alebo okresný úrad v sídle kraja za významný prínos pre

 1. výchovu a vzdelávanie na úrovni kraja, vyššieho územného celku, obce alebo na úrovni zriaďovateľa,
 2. profesijný rozvoj alebo
 3. rozvoj školy alebo rozvoj školského zariadenia.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku