Navigácia

Morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

V súlade s § 80 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom, za

 • celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, v oblasti profesijného rozvoja alebo v odbornej starostlivosti o deti a žiakov,
 • výchovu a vzdelávanie v škole s vyučovacím jazykom slovenským v inom štáte,
 • významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky,
 • mimoriadny prínos k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Návrh na morálne ocenenie ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladajú

 • riaditeľ,
 • zriaďovateľ,
 • ústredný orgán štátnej správy,
 • regionálny úrad,
 • obec alebo vyšší územný celok,
 • vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie požadované pre splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti,
 • iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie,
 • právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni.

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančnou odmenou, aj zamestnávateľ, zriaďovateľ, obec, vyšší územný celok alebo regionálny úrad za významný prínos pre

 • výchovu a vzdelávanie na úrovni kraja, vyššieho územného celku, obce alebo na úrovni zriaďovateľa,
 • profesijný rozvoj alebo
 • rozvoj školy alebo rozvoj školského zariadenia.

 Morálne oceňovanie – Cena svätého Gorazda

 

 

 

Skočiť na začiatok stránky