Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

     Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania  realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike. Výsledky prieskumu pomôžu previazať reálne potreby trhu práce so systémom ďalšieho vzdelávania, a to prostredníctvom identifikácie požiadaviek a potrieb samotných zamestnávateľov na svojich zamestnancov vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky.
     Táto aktivita počíta s účasťou 4 200 podnikateľských subjektov, ktoré boli vybrané na základe náhodného výberu. Rezort školstva od výsledku očakáva zacielenie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania na získanie zamestnávateľmi požadovaných vedomostí, zručností a spôsobilostí. Inými slovami, máme záujem o to, aby ľudia neboli odkázaní na rekvalifikácie po rekvalifikáciách, ale na také vzdelávanie, ktoré im prinesie pridanú hodnotu v tom, že do dokážu využiť pre získanie práce či udržanie zamestnania. 
     Prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií bude zrealizovaný v súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní na vzorke 350 vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania akreditované na základe spomínaného zákona. Rezort školstva prostredníctvom tohto prieskumu získa detailný obraz o podmienkach, za akých sú akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania uskutočňované a akými kvalitatívnymi podmienkami vzdelávacia inštitúcia, ktorá takéto akreditované vzdelávacie programy realizuje, disponuje.  Na základe získaných výsledkov budú nastavené základné parametre kvality pre vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania.
     Obidva prieskumy realizuje spoločnosť TNS Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Táto aktivita je súčasťou národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.“ Výsledky prieskumu pomôžu previazať reálne potreby trhu práce so systémom ďalšieho vzdelávania, a to prostredníctvom identifikácie požiadaviek a potrieb samotných zamestnávateľov na svojich zamestnancov vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky. Prieskum potrvá do konca leta tohto roku a následne príde k jeho vyhodnoteniu.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
Skočiť na začiatok stránky