Monitorovací výbor schválil správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2007

02.06.2008

     Na 2. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktoré sa uskutočnilo 2. júna 2008 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja, schválili jeho členovia Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj za rok 2007.
    
Ako uviedol zástupca Európskej komisie (EK) Jozef Stahl, zodpovedný za OP Výskum a vývoj, správa je pre EK jedným z najdôležitejších nástrojov sledovania vývoja a pokroku v uplatňovaní operačného programu. Do konca júna odošle monitorovací výbor výročnú správu aj Európskej komisii, aby ju oficiálne posúdila.
     Okrem toho monitorovací výbor zobral na vedomie komunikačný plán OP Výskum a vývoj, oboznámil sa s doterajším vykonávaním operačného programu, zabezpečením publicity a vyhlásenými výzvami. Súčasne boli jeho členovia informovaní o schválení doplneného výberového kritéria - tematická oblasť, a to pre prioritnú os 2 (Podpora výskumu a vývoja) a prioritnú os 4 (Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji).

Monitorovací výbor je orgán, ktorý sleduje účinnosť a kvalitu vykonávania operačných programov. Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády  SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Podpredsedami monitorovacieho výboru sú podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Bratislava 2. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku