Navigácia

Monitorovací výbor Národného futbalového štadióna odsúhlasil výšku nákladov za zhotovenie štadióna

      V roku 2013 vláda SR, v rámci záujmu o podporu športovej reprezentácie krajiny na európskej a svetovej úrovni, deklarovala svoj strategický záujem na vybudovaní Národného futbalového štadióna ako športovej infraštruktúry národného významu pre účely reprezentácie Slovenskej republiky vo futbale, ktorá bude spĺňať najvyššie parametre pre organizovanie medzinárodných podujatí podľa kritérií Únie európskych futbalových asociácií (UEFA).
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvorilo v roku 2013 v súlade so zákonom č. 300/2008 Z. z., o organizácii a podpore športu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu Národného futbalového štadióna na území Hlavného Mesta SR Bratislavy, ktorý bude spĺňať všetky podmienky štadióna kategórie 4 v zmysle príslušnej smernice UEFA.
     Uznesením vlády SR č. 400/2013 zo dňa 10. júla 2013 k Správe o príprave výstavby športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión, vláda poverila ministra školstva podpísať Memorandum o spolupráci pri realizácii výstavby a prevádzke športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión so spoločnosťou Národný futbalový štadión, a.s., ako aj zmluvy ním predpokladané, a zároveň uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu športovej infraštruktúry - Národný futbalový štadión. Na základe uznesenia vlády SR č. 638/2015 zo dňa 25. novembra 2015 bolo prijaté aj k Hodnotiacej správe z finančného, daňového a právneho due diligence Národný futbalový štadión, a. s.
     Na základe uvedeného boli medzi ministerstvom školstva a spoločnosťou NFŠ, a. s. (resp. spoločnosťou Národný futbalový štadión, a. s. ako jej právnym predchodcom) doposiaľ uzatvorené nasledovné transakčné dokumenty:

  1. Memorandum o spolupráci pri realizácii výstavby a prevádzke športovej infraštruktúry „Národný futbalový štadión“ zo dňa 11. júla 2013,
     
  2. Zmluva č. 0818/2013/SŠSŠM, zo dňa 21. novembra 2013, o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva pre oblasť športu, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. mája 2016, Dodatku č. 2 zo dňa 19. júna 2017 a Dodatku č. 3 zo dňa 21. augusta 2017 a
     
  3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zo dňa 10. mája 2016, ktorej súčasťou je aj návrh kúpnej zmluvy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. augusta 2017, na základe ktorej má v prípade uplatnenia opcie spoločnosti NFŠ, a. s. dôjsť k predaju Národného futbalového štadióna.

     V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 55/2019 zo dňa 6. februára 2019 k Návrhu základných podmienok verejnej obchodnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna, bola dňa 18. apríla 2019 vyhlásená verejná obchodná súťaž na nájom Národného futbalového štadióna. Na základe verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 5 záujemcov, z toho 3 zahraniční, sa nájomcom štadióna stal ŠK Slovan Facility Services s.r.o., ktorý sa zaviazal platiť minimálne ročné nájomné vo výške 1.023 milióna Eur vlastníkovi štadióna.
     Dňa 13. novembra 2019 Mestská časť Bratislava – Nové mesto vydala kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolila užívanie stavebných objektov. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. decembra 2019. Dňa 12.12.2019 vydal Slovenský futbalový zväz Certifikát štadióna, ktorým potvrdil, že štadión spĺňa podmienky Smernice SFZ pre certifikáciu štadiónov pre kategóriu 4 pre odohranie stretnutí riadených FIFA, UEFA, ÚLK, SFZ.
     Súčasťou štadióna je aj podzemné parkovisko. Dňa 26. októbra 2018 spoločnosť NFŠ, a. s. vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na dlhodobý nájom päťsto parkovacích miest, ktorej výsledkom je nájom uvedených parkovacích miest na obdobie do 12. februára 2058 v prospech spoločnosti Tehelné, a.s. za cenu 12.500 € (bez DPH) za jedno parkovacie miesto, teda celkový výnos z nájmu predstavuje 6.250.000,00 € (bez DPH). Uvedený výnos z nájmu parkovacích miest prislúcha vlastníkovi Štadióna a nájomca parkovacích miest – spoločnosť Tehelné, a.s., sa zaviazal vyplatiť sumu postupne na mesačnej báze, najneskôr do dvoch rokov odo dňa uzatvorenia predmetnej nájomnej zmluvy. V prípade nadobudnutia Štadióna do vlastníctva ministerstva školstva bude uvedený príjem príjmom ministerstva a bude tak predstavovať zníženie nárokov na verejné financie v súvislosti s nadobudnutím štadióna.
     V priebehu výstavby Národného futbalového štadióna došlo k realizácii technických špecifikácií, ktoré neboli predpokladané v Zmluve o budúcej zmluve, avšak ktoré boli objektívne nevyhnutné pre zachovanie účelu Národného futbalového štadióna, ako aj zachovanie resp. zvýšenie jeho hodnoty, a ktorých potreba realizácie vyplývala najmä zo záujmu dôsledne naplniť nové, prípadne bližšie špecifikované, požiadavky UEFA a jej zástupcov pre výstavbu športovej infraštruktúry národného významu spĺňajúcej podmienky pre štadióny najvyššej kategórie v zmysle príslušných smerníc UEFA, ako aj súvisiace a ďalšie požiadavky týkajúce sa zlepšenia budúcej prevádzky alebo zvýšenia hodnoty Národného futbalového štadióna, ktoré boli identifikované počas jeho výstavby. K navýšeniu pôvodne predpokladaných nákladov prišlo od zhotoviteľa z rôznych dôvodov, a to najmä
a) požiadaviek verejnej moci a verejných inštitúcií (mestská časť BA-Nové mesto, Hasičský a záchranný zbor SR, SFZ)
b) potreby zvýšenia štandardu nových regulácií UEFA,
c) nárastu cien materiálov,
d) predĺženia doby výstavby,
e) prevádzkových pomerov.

     V októbri 2019 oznámila spoločnosť NFŠ a.s. listom ministerstvu školstva, že zamýšľa uplatniť predajnú opciu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si následne obstaralo od Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu predaja (nie celkových vyvolaných investícií), ktorá bola určená vo výške 112,5 milióna € vrátane DPH. Po odpočte DPH by hodnota predstavovala 93,75 milióna €.
     Spoločnosť NFŠ, a. s. taktiež nechala vypracovať zo strany znaleckej organizácie CORPORA, a.s. znalecký posudok, ktorým bola určená hodnota Predmetu budúceho predaja určená vo výške 122 miliónov Eur s DPH. Po odpočte DPH by hodnota predstavovala 101 miliónov Eur.
     Dňa 17. decembra 2019 bola ministerstvu školstva zo strany NFŠ, a. s. doručená kalkulácia Kúpnej ceny v zmysle ods. 2.2.2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v celkovej výške 118.549.166,25 €, čo je navýšenie o 43.349.166,25 € oproti hodnote 75.200.000 € stanovenej v Zmluve.
     Voči doručenej Kalkulácii boli zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 13. januára 2020 uplatnené a spoločnosti NFŠ, a. s. doručené odôvodnené námietky podľa ods. 2.2.2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
     Náklady na Dodatočné práce a dodávky neboli zatiaľ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uznané ani schválené a ani sa žiadnym spôsobom nezaviazalo na ich úhradu. Spoločnosť NFŠ, a. s. zároveň listom požiadala Ministerstvo školstva o rokovanie za účelom vysporiadania dodatočných nákladov. Situáciu je potrebné doriešiť, aby sa predišlo sporu o bezdôvodné obohatenie.
     Za účelom zachovania transparentnosti a verifikácie vykonania dodatočných prác vypracoval transakčný poradca ministerstva školstva, spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., správu „Posúdenie dodatočných nákladov Národného futbalového štadióna“, ktorá bola podkladom na rokovanie Monitorovacieho výboru NFŠ dňa 27.1.2020.
     Na základe rokovania Monitorovací výbor schválil oprávnené náklady zhotoviteľa vo výške 98,447 milióna Eur, čo predstavuje položky verifikované KPMG, s.r.o. Monitorovací výbor neuznal ako oprávnené náklady, ktoré objektívne vznikli, avšak boli spôsobené predĺženou dobou výstavby resp. nárastom cien počas obdobia výstavby.
     Uvedené by predstavovalo zvýšenie kúpnej ceny o 23,247 milióna Eur. Po zarátaní príjmu štátu z dlhodobého prenájmu parkovacích miest vo výške 6,25 milióna Eur by zvýšenie nároku na verejné financie predstavovalo 16,997 milióna Eur.
     Ministerstvo školstva nie je kompetentné rozhodnúť o ďalšom postupe, nakoľko podľa ust. §55 ods. 1  písmena c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vláda Slovenskej republiky rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby akúkoľvek prípadnú zmenu kúpnej ceny a nadväzné zmeny postupu pri nadobudnutí štadióna do vlastníctva štátu odsúhlasila vláda SR. Ministerstvo školstva predloží na rokovanie vlády SR návrh dodatku ku Zmluve o budúcej zmluve na zmenu kúpnej ceny na výšku odsúhlasenú Monitorovacím výborom NFŠ.
     Ministerstvo školstva považuje za potrebné zdôrazniť, že akékoľvek zmeny Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v dôsledku ktorých môže prísť k prípadnému navýšeniu Kúpnej ceny, by mali byť v záujme zachovania súladu s príslušnými právnymi predpismi ako aj zachovania kontinuity podmienok transakcie podľa Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predmetom posúdenia zo strany Európskej komisie ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, ako aj zo strany Úradu pre verejné obstarávanie za účelom súladnosti s právnou úpravou verejného obstarávania.
     Ministerstvo školstva navrhuje, aby v prípade odsúhlasenia zmeny kúpnej ceny vláda Slovenskej republiky zároveň uznesením zaviazala Protimonopolný úrad SR vykonaním úkonov potrebných na zabezpečenie posúdenia zo strany Európskej komisie ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, Úrad pre verejné obstarávanie vykonaním posúdenia súladu dodatku ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve so Zákonom o verejnom obstarávaní, Ministerstvo financií SR zabezpečením prostriedkov pre kapitolu Ministerstva školstva na úhradu kúpnej ceny. Splatnosť prípadne zvýšenej časti kúpnej ceny by mala byť podmienená pozitívnym rozhodnutím uvedených úradov a Európskej komisie.

 

 

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky