Navigácia

Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

     Do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ je zapojených 49 pilotných základných škôl zo siedmich samosprávnych krajov. Vďaka tomuto projektu získavajú vybavenie pre odborné učebne fyziky, pričom 28 vybraných škôl získa aj učebňu biológie-chémie. 
     Moderné vybavenie dáva vyučovaniu nový rozmer, a to vďaka tomu, že pomôcky názorne demonštrujú preberané učivo. V rámci biológie ide napríklad o zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, kvetov, mikroskopy aj s preparátmi alebo resuscitačnú figurínu. Žiaci v nových učebniach realizujú rôzne pokusy a zdokonaľujú svoje technické schopnosti. Sú svedkami rozmanitých chemických a fyzikálnych reakcií. Do škôl boli vďaka národnému projektu dodané nové edukačné sady učebných pomôcok zamerané na magnetizmus, termodynamiku, mechaniku, optiku a elektrostatiku. Na hodiny chémie pribudli nové pracovné stoly, chemikálie, trojrozmerné skladacie modely zlúčenín, laboratórne váhy, závažia, laboratórne sklo či ochranné pomôcky, ako sú ochranné plášte, rukavice a okuliare. Učebňa techniky je vynovená mobilnými stolmi na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Žiaci majú odteraz možnosť pracovať s novým materiálom, pilníkmi, rašpľami, skrutkovačmi, pílkami a množstvom iných pomôcok. Do učební prichádzajú aj nové notebooky, dataprojektory a interaktívne tabule. Škola vybavená tromi učebňami získala zariadenie vo výške takmer 224 000 eur a škola s dvomi učebňami získala vybavenie vo výške takmer 150 000 eur. 
     Pre pedagogických zamestnancov - učiteľov fyziky, techniky, biológie a chémie - zapojených pilotných škôl sa pripravuje kontinuálne vzdelávanie, ktorého obsahom budú inovatívne a aktivizujúce metódy vo vyučovaní týchto predmetov. Učitelia i žiaci sa budú počas trvania projektu zapájať do aktivít cez dotazníky a hĺbkové rozhovory. Jedným z cieľov projektu je na pilotných školách overiť, ako sa premietne vybavenie odborných učební, jeho využívanie, ako aj nové metódy a formy vyučovania do výsledkov žiakov a ich profesijnej orientácie. Závery tohto testovania budú podkladom pre vytvorenie normatívu na vybavenie odborných učební pre dané predmety.
     Riaditelia pilotných základných škôl sa zhodujú, že projekt padol na úrodnú pôdu a poskytuje školám priestor na presadenie, rozvoj schopností detí a prípravu do reálneho života.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky