Moc a sila kreatívneho čítania so záložkou v knihe

04.09.2019

     Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že kreatívne čítanie motivuje žiakov, aby rozprávali o knihách so silným príbehom, premýšľali o nich a spätne sa k nim vrátili, vyhlasuje dva čitateľské projekty pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019.
     Prvým projektom je 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Druhým projektom je 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Uvedený projekt je určený slovenským stredným školám.
     Cieľom oboch projektov je opätovne pomôcť slovenským a českým pedagógom vytvárať v triedach takú atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže nadchnúť celý kolektív žiakov pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie prečítaného textu. „Rovnako zámerom projektov je, aby školy výmenu záložiek využili k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a výmene dobrých príkladov z praxe a taktiež k poznávaniu histórie, kultúry, literatúry či regionálnych zvykov v oboch republikách,“ povedala hlavná odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.
     Do projektov sa môžu prihlásiť všetky školy bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu, alebo majú na škole len kabinetnú zbierku kníh. Projekty sú zároveň súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedených projektoch i elektronické prihlášky sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

 

Kontakt:

Slovenská pedagogická knižnica

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku