Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 22 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomosti a zručností

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 12.04.2021

Je určená žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Minulý rok nebolo možné pre pandemickú situáciu súťaž realizovať na celoštátnej úrovni. Pripravené zadania však boli poskytnuté školám, aby si ich žiaci mohli vyskúšať.

logo ŠIOV

Aktuálny 22. ročník celoštátneho kola súťaže sa realizuje pod gestorstvom Strednej odbornej školy  Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici v termíne 28.- 30. apríla 2021 dištančnou formou. Postúpilo doň 23 žiakov z krajských a školských kôl. Mladý ekofarmár rozširuje poznanie stredoškolákov, podporuje ich odborné zručnosti a vytvára trvalý vzťah  k poľnohospodárstvu a motiváciu pracovať v ňom. 

Celá súťaž je presunutá do virtuálneho prostredia. Bude sa realizovať prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže. Odbornými partnermi v oblasti tvorby úloh a zadaní a hodnotiteľmi sú profesionálne osobnosti z Národného poľnohospodárskeho  a potravinárskeho centra VÚŽV Nitra  a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.  

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku