Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci a žiačky príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl.

ilustračná foto

Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku poradného orgánu žiakov, oslovil Štátny pedagogický ústav (ďalej „ŠPÚ“).

Iniciatíva mládežníckeho delegáta sa stretla so zámerom ŠPÚ vytvoriť priestor pre pravidelný dialóg s mladými ľuďmi. Výsledkom je zriadenie Žiackeho poradného orgánu, ktorý je spoločným projektom ŠPÚ a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „IUVENTA“). Pôjde o stály poradný orgán oboch inštitúcií k témam, ktoré sú v ich pôsobnosti. „Dnes, aj vďaka Žiackemu poradnému výboru, je jasné, že mladí ľudia majú svoje nezameniteľné miesto v spoločnosti a že na ich názore záleží,“ neskrýva nadšenie Šimon.

Nový orgán bude miestom pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania. „Naším cieľom je, aby boli mladí ľudia vnútorne motivovaní učiť sa, všestranne sa rozvíjať a angažovať sa v dianí v školách aj v širšej spoločnosti. Poznanie ich názorov a potrieb nám môže pri plnení tohto cieľa významne napomôcť,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Členovia a členky budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov a žiačok v školách aj v spoločnosti.

„Život mládeže sa odohráva aj mimo školy,“ dopĺňa Peter Lenčo, generálny riaditeľ  IUVENTY a pokračuje: „Preto je dôležité s nimi konzultovať a zapájať do rozhodovaní aj v ďalších oblastiach ich života, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Tým sa napĺňa princíp participatívnosti v tvorbe a realizácii tzv. mládežníckej politiky.“

Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak a žiačka od 6. ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov.

Využiť jedinečnú príležitosť a byť súčasťou plánovaných zmien vo vzdelávaní môžu mladí ľudia prostredníctvom portálu www.ziackyporadnyvybor.sk, na ktorom nájdu všetky informácie, štatút nového orgánu a prihlasovací formulár. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna 2021. Od nedele 13. júna 2021 sa na sociálnych sieťach spúšťa informačná náborová kampaň, ktorú bez nároku na honorár pripravil študentský projekt WOKE.

„Som veľmi rád, že na Slovensku je podporená participácia mladých ľudí na národnej úrovni. Vďaka tomu kroku môže byť Slovensko vzorom pre iné krajiny, ktoré premýšľajú ako zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov,“ uzatvára Šimon Babjak.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky