Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 13.04.2021

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Súťažiacich, ktorí sa stretli v celoštátnych kolách jazykových olympiád, toto príslovie doslova vystihuje. Uskutočnili sa jazykové olympiády v online forme, ktoré ukázali, že aj počas dištančnej formy štúdia sú mladí ľudia motivovaní sa vzdelávať a zapájať do olympiád a venovať sa jazykom. Tento fakt potvrdzuje aj vyšší počet prihlásených súťažiacich oproti minulým rokom. Najviac súťažiacich už tradične zaznamenáva olympiáda z anglického jazyka, ale svoju tradíciu už má aj olympiáda z nemeckého, či španielskeho jazyka.

logo IUVENTA

Olympiáda v španielskom jazyku svojím 30. ročníkom odštartovala úspešné celoštátne kolo v pilotnom online formáte. Súťaže, ktorá sa konala 10. 3. 2021 sa zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorých vedomosti v štyroch kategóriách preveril test, pozostávajúci z počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. Praktické používanie jazyka súťažiaci preukázali počas ústnej časti, ktorá sa konala prostredníctvom voľného rozhovoru a práce s obrázkom.

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 22. 3. 2021. V tento deň sa všetkých 56 súťažiacich zo siedmich kategórií zúčastnilo na online teste a následne pokračovali v dosahovaní ďalších bodov v ústnej časti. Odborné poroty sa zameriavali na slovnú zásobu, gramatiku, ale aj pohotovosť odpovedí jednotlivých súťažiacich, ktorí mali stanovený čas ústnej odpovede.

Tradične najviac, až 63 súťažiacich zabojovalo o najvyššie ocenenie v Celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Po písomnom online teste, ktorý sa uskutočnil dňa 24. 3. 2021, nasledovalo posúdenie jazykových schopnosti pred celoštátnymi odbornými porotami prostredníctvom videokonferencie, kde súťažiaci preukázali svoje komunikačné zručnosti v rolovej hre s rodeným hovorcom a s použitím fantázie vyrozprávali vymyslený príbeh na základe zobrazenej fotografie na obrazovke počítača.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zastrešujúca inštitúcia Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží po organizačnej stránke vytvorila pre súťažiacich podobné podmienky ako pri prezenčnej forme. Teší nás, že samotná realizácia online súťaží v súčasnej náročnej pandemickej situácii, pripravená po odbornej stránke v spolupráci s odbornými komisiami uvedených olympiád, ako aj jej zabezpečenie po technickej stránke, vytvorila pozitívny precedens do budúcnosti. Úspešný priebeh olympiád v online formáte vytvoril základ k zlepšovaniu spôsobu ich realizácie aj využitím moderných technológií pri ich organizovaní, čo prispieva väčšej zapojenosti súťažiacich a ich škôl.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku