Mládežníci pokračujú v práci na téme SK PRES pre oblasť mládeže

  • Dátum: 10.09.2016
     Dňa 9. septembra 2016 sa konalo v poradí druhé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade EÚ, na ktorom SK PRES  predstavilo delegáciám  návrh textu „Záverov Rady o podpore nových prístupov v práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvíjať potenciál mladých ľudí“. Delegácie podporili tému SK PRES a prvé pripomienky neboli zásadného koncepčného charakteru.
     SK PRES v úvode zasadnutia informovalo o aktuálnom stave  v príprave Európskej konferencie mládeže, ktorá sa bude konať v Košiciach v dňoch 3. - 6. októbra 2016. Témou konferencie je „Umožniť mladým ľuďom zohrávať aktívnu úlohu v rozmanitej, prepojenej a inkluzívnej Európe”.   
     Cieľom konferencie je formou tzv. štruktúrovaného dialógu s mládežou, v pracovných skupinách (dialóg mladých ľudí zo všetkých krajín EÚ s tvorcami politík - zástupcami ministerstiev z krajín EÚ, ktorí majú v agende mládež) vypracovať návrh odporúčaní pre členské krajiny EÚ, o ktorých diskutujú ministri zodpovední za mládež počas zasadnutia Rady ministrov EÚ pre mládež a ktoré by následne mali členské krajiny zapracovať do svojich národných politík voči mládeži.
     Tento proces je jedným z príkladov toho, ako môžu mladí ľudia ovplyvňovať na európskej a národnej úrovni témy, o ktorých sa hovorí a ktoré považujú za najaktuálnejšie pre život mladých ľudí.
     Dôležitým podujatím, ktoré SK PRES v oblasti mládeže realizuje je aj medzisektorová konferencia o rómskej mládeži s názvom „Posilnenie postavenia rómskej mládeže, ako hybnej sily zmeny“, ktorá sa bude konať v Bratislave  v dňoch 10. - 11. októbra 2016. Hlavnou témou konferencie bude podpora rómskej mládeže ako hybnej sily zmien v integračnom procese, pričom dôraz bude kladený na ich priame zapájanie sa do procesov s využitím ich potenciálu.
     Počas pravidelného podujatia (neformálnych raňajok na novembrovom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za mládež) budú ministri diskutovať so zástupcami mládeže na tému „Ako podporuje spoločnosť mladých ľudí v rozvoji ich potenciálu“ .
     Významnú udalosť v oblasti mládeže SK PRES pripravuje v spolupráci s Európskou úniou vysielateľov (Eurovízia). Bude ňou eurovízna debata medzi mladými ľuďmi a vysokými politickými predstaviteľmi o súčasnej situácii mladých ľudí v Európe. Mladí ľudia budú prezentovať výsledky celoeurópskeho prieskumu „Generation What“, do ktorého sa zapojilo takmer milión mladých ľudí z Európy. Je to jedinečná príležitosť na zviditeľnenie oblasti práce s mládežou a zároveň, výzva pre vrcholových politikov spoločne s mladými ľuďmi hľadať riešenia ich budúcnosti v Európe.
     V spolupráci s belgickými kolegami SK PRES zorganizovalo študijnú návštevu mládežníckych organizácií v Molenbeeku (časť Bruselu), ktorá úspešne uviedla tému SK PRES v oblasti mládeže, zameranú na nové prístupy v práci s mládežou, nové trendy v živote mladých ľudí, rozvoj potenciálu mladej generácie, v tomto prípade z prostredia migrantov ohrozených vylúčením.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku