Mládežníci odštartovali SK PRES

  • Dátum: 08.07.2016
     Tento týždeň sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade Európskej únie. Slovenská republika predstavila priority a pripravované podujatia, plánované v rámci SK PRES.
     Prioritou SK PRES v oblasti mládeže sú Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom posilniť a rozvíjať talent a potenciál mladých ľudí“ (New approaches in youth work in order to uncover and develop potential of young people).
     Členské štáty ocenili pozitívnosť témy - rozvoj talentu a potenciálu mladých ľudí. Medzi najčastejšie rezonujúce komentáre patrila nutnosť trénovať pracovníkov s mládežou pri zavádzaní nových foriem práce s mládežou, na druhej strane potreba udržania tradičných/osvedčených foriem práce s mládežou.
SKPRES2     Na zasadnutí taktiež odznelo niekoľko zaujímavých príkladov inovatívnych metód práce z praxe. Slovenská republika navrhne počas SK PRES prijatie Záverov Rady  k téme „Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom posilniť a rozvíjať talent a potenciál mladých ľudí“.
     Dokument bude klásť dôraz na nové, atraktívne formy práce s mládežou vrátane on-line prostredia, ktoré budú reflektovať trendy v živote mládeže s cieľom  zapojiť do aktivít neformálneho vzdelávania čo najviac mladých ľudí. Inovácie v práci s mládežou umožnia objaviť skrytý potenciál a talent mladých ľudí, ktorý bude možné ďalej rozvíjať.

Video k prioritám slovenského predsedníctva v oblasti mládeže
 
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku