Mládež vybrala historicky prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV

  • Dátum: 18.11.2015
     Zvýšiť záujem mladej generácie o dianie vo svete vedy a techniky a motivovať ich k štúdiu technických či prírodovedných odborov mali za cieľ aj dva edukačno-popularizačné projekty pre mládež. 
      Vďaka interaktívnej ankete KLUB AKČNÝCH HRDINOV, ktorá predstavila mladej generácii našu slovenskú vedeckú špičku, poznáme mená "najcoolerskejší" vynálezcov a prostredníctvom súťaže „Prečo?“ si tímy zo základných a stredných škôl vyskúšali, aké je to zodpovedať na zvedavé otázky  z oblasti vedy a techniky od mladších škôlkarov.    

     V piatok 13. 11. 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcholenie dvoch edukačno - popularizačných projektov. Odborná i laická verejnosť tak spoznala mená historicky prvých siedmych členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV a zároveň sa, po vyrovnanom finále, vyhlásili tri najlepšie tímy súťaže „Prečo?“. Podujatie i projekty sú súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.
     Prvý ročník interaktívno-popularizačnej ankety s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ bol úspešný. Cieľom projektu bolo spopularizovať naše vedecké osobnosti v technických a prírodných vedách pomocou populárnej ankety, predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a zároveň atraktívnym spôsobom, dodať tomuto povolaniu patričný honor, kredibilitu a popularitu a motivovať mládež k hlasovaniu za svojich favoritov.
     Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali jednotlivé univerzity s vedecko-technickým zameraním, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií SR. Bezplatné online hlasovanie prebiehalo na www.dikymoc.sk od júna do októbra tohto roku a zúčastniť sa ho mohol každý, koho vek neprekročil 30 rokov.
     Prvý ročník ankety spolu priniesol viac ako 12-tisíc hlasov, prostredníctvom ktorých mládež vybrala historicky prvých siedmych členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc; doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.; prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.; doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.; RNDr. Juraj Tóth, PhD.; prof. MUDr. František Novomeský, PhD.; a prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
     Piati ocenení vedci pôsobia na Univerzite Komenského v Bratislave a dvaja pochádzajú z martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V priebehu doobedia  sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo tiež finále edukačnej súťaže s názvom „Prečo?“, v ktorom 10 finalistov – súťažných tímov zo základných a stredných škôl prezentovalo pred odbornou porotou svoje interaktívne projekty a práce z oblasti technických či prírodných vied.
     Finalisti pochádzali z Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline, SOŠ obchodu a služieb na Piešťanskej ulici v Novom Meste nad Váhom, Súkromnej základnej školy na Štiavnickej ceste v Ružomberku,  Základnej školy s MŠ vo Vitanovej, Základnej školy s MŠ v Bučanoch, Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, Základnej školy s MŠ v Palíne a Evanjelickej ZŠ na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši.
     Odborná porota v zložení: prof. RNDr. Ján Turňa, PhD. (generálny riaditeľ CVTI SR), prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (predseda Slovenskej akadémie vied), doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH (prednosta  Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského), prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor Vysokej školy výtvarných umení) a Mgr. Andrea Putalová (riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedya techniky v spoločnosti) rozhodla o víťazoch. Prvé miesto získali žiaci 9. triedy zo Súkromnej Základnej školy na Štiavnickej ceste 80 v Ružomberku. Druhé miesto patrí žiakom 9.A triedy zo Základnej školy Š. Ďurovčíka v Palíne. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci 8.A triedy zo Základnej školy na Ďumbierskej 17 v Banskej Bystrici.

Viac informácií o ocenených hrdinoch nájdete na:  http://www.dikymoc.sk/technologie/klub-akcnych-hrdinov/akcni-hrdinovia/.
Viac informácii o súťaži Prečo? nájdete na: http://www.dikymoc.sk/technologie/preco/zakladne-a-stredne-skoly/finalistivitazi/.

     Oba projekty prináša a realizuje tím edukačno-mentorského portálu pre mládež www.dikymoc.skv spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Zlepšenie podmienok pre výskum, vývoj a inovácie a ich popularizácia smerom k mladej generácii ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti, zároveň patrí aj medzi prioritné témy Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Stratégie EURÓPA 2020, ako aj Stratégie EÚ pre mládež na roky 2010 – 2018.

Foto: Milan Krupčík

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku