Ministri zodpovední za šport sa stretli, aby sa dohodli na podpore pre Ukrajinu

Na spoločnom online stretnutí ministrov zodpovedných za šport k situácii na Ukrajine a k medzinárodnému športu sa zúčastnení zhodli na tom, že podpora Ukrajiny a vyvíjanie kolektívneho tlaku na Rusko a Bielorusko prostredníctvom medzinárodného športu sú stále dôležité, a dohodli sa na druhom spoločnom vyhlásení.

ilustračný obrázok

„Nevyprovokovaná a neospravedlniteľná vojna Ruska proti Ukrajine, ktorej napomohla bieloruská vláda, je ohavným a hrubým porušením jeho medzinárodných záväzkov. Rešpektovanie ľudských práv a mierové vzťahy medzi národmi tvoria základ medzinárodného športu.

My, ako kolektív rovnako zmýšľajúcich národov, opätovne potvrdzujeme naše vyhlásenie z 8. marca 2022 a uznávajúc autonómiu športových organizácií doplňujeme stanovisko našich vlád, a to, že:

• ruským a bieloruským národným športovým zväzom a oraganizáciám by malo byť pozastavené členstvo v medzinárodných športových federáciách;

• jednotlivci úzko spriaznení s Ruskom a Bieloruskom, vrátane, ale nielen, vládnych úradníkov, by mali byť odvolaní z pozícií vplyvu v medzinárodných športových federáciách, ako sú riadiace a organizačné výbory;

• národné a medzinárodné športové organizácie by mali zvážiť pozastavenie vysielania športových súťaží v Rusku a Bielorusku.

V prípadoch, keď sa národné a medzinárodné športové organizácie či iní organizátori športových podujatí rozhodnú povoliť športovcom (vrátane športovcov, funkcionárov a športových odborníkov) z Ruska a Bieloruska účasť na

týchto podujatiach:

• má byť jasné, že nezastupujú Rusko alebo Bielorusko;

• má sa zakázať používanie oficiálnych štátnych ruských a bieloruských vlajok, emblémov a hymien;

• majú sa podniknúť vhodné kroky, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek verejné vyhlásenia alebo symboly zobrazené na športových podujatiach – všetkými zúčastnenými športovcami, funkcionármi a športovými odborníkmi – budú v súlade s týmto prístupom.

Vyzývame všetky medzinárodné športové federácie, aby prijali tieto zásady, a oceňujeme všetkých, ktorí tak už urobili, zároveň povzbudzujeme naše domáce športové organizácie, aby sa pridali a vyzvali svoje príslušné medzinárodné federácie k rovnakému prístupu. Tieto obmedzenia by mali platiť dovtedy, kým nebude opäť možná spolupráca podľa základných zásad medzinárodného práva.

Okrem toho vyzývame medzinárodnú športovú komunitu, aby naďalej preukazovala svoju solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, a to aj podporou pokračovania a rekonštrukcie ukrajinského športu všade tam, kde je to možné.”

Toto spoločné vyhlásenie dňa 4. júla 2022 podpísalo 35 krajín: 25 členských krajín EÚ (okrem Bulharska a Maďarska), Austrália, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Nórsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké. Za MŠVVaŠ SR vyhlásenie podpísal štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Originál spoločného vyhlásenia nájdete tu: https://www.gov.uk/government/news/second-statement-on-russias-war-on-ukraine-and-international-sport


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky