Ministri školstva a práce podpísali memorandum o spolupráci

     Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce. Podpis memoranda je aktuálnou reakciou na skutočnosť, že vláda v stredu 14. mája 2014 schválila operačný program Ľudské zdroje pre oblasti vzdelávania a zamestnanosti.
     Memorandum je potvrdením úzkej spolupráce oboch rezortov pri riešení systémových  zmien, ktorých prioritou je zosúladenie dopytu na trhu práce so systémom vzdelávania. Kľúčovými celoštátnymi nástrojmi pre monitorovanie a prognózovanie potrieb zamestnávateľov na kvalifikovaných pracovníkov sú Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií. 
     Úzka spolupráca oboch rezortov, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov je zárukou intenzívneho riešenia aktuálnych otázok trhu práce, ale aj efektívnej realizácie spoločného programu „Záruk pre mladých“.
     Pre zvýšenie účinnosti vzájomnej spolupráce, ako aj vylúčenie izolovaných, neefektívnych a nekoordinovaných postupov mimo rámca dohodnutého partnerstva, vytvárajú MPSVR SR a MŠVVŠ SR „Koordinačný výbor“. Ten bude dozerať na dodržiavanie princípov partnerstva zúčastnených subjektov a zosúladenie ich pracovných postupov pri plnení úloh v oblastiach definovaných v memorande.
Skočiť na začiatok stránky