Ministri schválili novelu vysokoškolského zákona

  • Dátum: 19.08.2009

    Na svojom dnešnom zasadnutí schválila vláda SR návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaná zmena podporuje študentskú mobilitu - umožňuje študentovi počas štúdia zmeniť vysokú školu či študijný program, na ktorý bol prijatý. V súlade s novelizovaným zákonom môže požiadať o jednoduchý prestup  na inú vysokú školu.
   
Upravená norma reaguje aj na prebiehajúcu komplexnú akreditáciu škôl. Mení postup tak, aby bol administratívny proces dokončenia akreditácií jednoduchší. Ďalšou zmenou je, že po novom v rámci začleňovania vysokých škôl o preradení na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie rozhodne vláda Slovenskej republiky.
     Zlepšiť využitie univerzitného výskumu v praxi a vytvoriť nové pracovné miesta pomôžu inkubátory pri vysokých školách. MŠ SR s využitím eurofondov vytvára podporné prostredie pre ich vznik. Spolupráca medzi akademickým prostredím a začínajúcimi podnikateľmi, obvykle z prostredia končiacich doktorandov či mladých výskumných pracovníkov, pripraví firmám podmienky vo forme zvýhodneného prístupu k infraštruktúre vysokých škôl.
     Schválená novela zavádza aj overovanie originality práce študenta pred jej samotnou obhajobou. Na odhalenie prípadného plagiátorstva a uplatňovanie akademickej etiky bude slúžiť centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

Bratislava 19. august 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku