Ministerstvo v súlade s rozhodnutím Generálnej prokuratúry zastavilo konanie vo veci registrácie SAV

     Ministerstvo školstva po prerokovaní s Generálnou prokuratúrou poslalo SAV rozhodnutie o zastavení konania vo veci registrácie ústavov Slovenskej akadémie vied ako verejných výskumných inštitúcií, ktoré vydalo dňa 10. septembra 2018. Rozhodnutie vyplýva z návrhu Generálnej prokuratúry (GP), na ktorú sa obrátila samotná SAV.
     Ministerka školstva Martina Lubyová prerokovala obsah návrhu GP s príslušným prokurátorom GP, počas ktorého sa opätovne uistila o správnosti výrokov a doterajších postupov ministerstva, a to najmä v § 41, ods. 12, veta štvrtá zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI), že konanie sa má zastaviť, pretože zákonné lehoty, ktoré boli určené v zákone o SAV, neboli zo strany SAV dodržané. Preto sa musel aplikovať zákon o VVI s ustanovením o zastavení konania. Na rokovaní sa opätovne potvrdila správnosť chápania zákonnej úpravy zo strany rezortu školstva.
     GP v upozornení konštatovala, že "preskúmaním na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu a jeho konfrontáciou s platnou právnou úpravou bolo zistené, "že ...ministerstvo v súlade a v termínoch vyplývajúcich z paragrafu 21a odsek 3 zákona o SAV požiadalo zriaďovateľa o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1. 7. 2018. Zriaďovateľ v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnil a tieto postupne dopĺňal i v mesiacoch jún a júl 2018. Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany zriaďovateľa".
      Opätovne sa teda potvrdilo, že iné konanie MŠVVaŠ SR by bolo v rozpore so zákonom. Ministerstvo školstva zároveň v najbližších dňoch zamestná špecializovaného pracovníka na priebežné sprostredkovávanie komunikácie medzi štatutármi organizácií v rámci pracovných skupín, ktoré od budúceho týždňa začnú pracovať na riešení stavu v oblasti administratívy a sociálnych otázok spojených s plánovanou transformáciou. Štatutári organizácií budú pozvaní na rokovania pracovných skupín, ktoré  budú riešiť administratívne otázky spojené s právnou formou organizácií.
     Pri riešení momentálneho stavu Výskumná agentúra vydá usmernenie vo veci výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV), ktoré umožní SAV hlásiť sa do tejto výzvy v ľubovoľnej právnej forme. Týmto krokom sa odstraňuje akákoľvek pochybnosť o možnosti účasti SAV a jej ústavov vo výzvach DSV bez ohľadu na ich právny status. V súvislosti s vydaním usmernenia sa plánuje posun termínu uzatvorenia výzvy na 31. 12. 2018 (pôvodný termín 14. 12. 2018).
     Zmenu vítajú aj predstavitelia vysokých škôl, ktorí začali intenzívne pracovať na výzvach až od začiatku školského roka. Čerpanie zdrojov ani iné parametre nebudú týmto posunom ovplyvnené.
     Ministerstvo ďalej upravilo splátkové kalendáre dotknutým organizáciám SAV, ktoré platia korekcie v oblasti eurofondov. Ministerstvo sa tiež v záujme SAV odvolalo na MF SR vo veci korekcie vo výške 730-tis. eur, ktorú má SAV zaplatiť na základe nálezu ÚVO v súvislosti s nezákonným postupom Úradu SAV pri verejnom obstarávaní nábytku vyhlásenom v roku 2015.
Skočiť na začiatok stránky