Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

  • Dátum: 10.01.2017
     Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách.  Tie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie). Z uvedenej sumy je 1,5 mil. eur vyčlenených pre žiadateľov z Bratislavského kraja.
     Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marec 2017. K výzve sa budú organizovať informačné semináre, o mieste a termíne ich konania a možnostiach prihlasovania sa budeme informovať prostredníctvom internetovej stránke MŠVVaŠ SR.
     Podrobné informácie o výzve, vrátene jej celého znenia, nájdete na tejto stránke.

Informačné semináre k výzve „V základnej škole úspešnejší“
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.
 
Semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:
  • 23. 1. 2017 - Bratislava                                         
  • 25. 1. 2017 - Košice                                                
  • 26. 1. 2017 - Košice                                                 
  • 30. 1. 2017 - Zvolen                                               
  • 31. 1. 2017 - Žilina
     Podrobnosti o presnom mieste a čase konania, programe a možnosti prihlasovania sa na jednotlivé semináre nájdete v tejto časti webového sídla MŠVVaŠ SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku