Ministerstvo školstva zverejnilo usmernenie k oznamovaniu údajov Sociálnej poisťovni

Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Cieľom je zjednodušiť školám a školským zariadeniam sprievodnú administratívu. Po novom školy zasielajú už len údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu.

Postup upravuje Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28. augusta 2020, podľa ktorého:

„Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

Sprievodné dokumenty k novému postupu sú zverejnené na nasledujúcej linke:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky