Ministerstvo školstva zverejnilo prvé zadanie pre národný projekt a výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu

26.02.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj informoval novinárov 26. februára 2008 na tlačovej konferencii o vyhlásení prvého priameho zadania pre národný projekt v rámci OP Vzdelávanie. Zároveň oznámil, že Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila 25. februára 2008 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP Výskum vývoj.
    
Ako uviedol Ján Mikolaj, národný projekt bude zameraný na vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov. Jeho zámerom je doplnenie vzdelávacieho systému o kvalifikovaných pedagógov cudzieho jazyka na 1. stupni základných škôl v súlade s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Prijímateľom je Štátny pedagogický ústav, ktorý by mal projekt predložiť do 22. apríla 2008. Na jeho uskutočnenie je celkovo vyčlenených 500 mil. Sk.
     Minister školstva informoval tiež o vyhlásení prvej výzvy v rámci OP Výskum a vývoj. Prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ sa o podporu svojich projektov môžu uchádzať verejné a štátne vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied. Na rozvoj infraštruktúry a modernizáciu škôl je celkovo určených 2,5 mld. korún. Na jeden projekt je možné získať minimálne 30 mil. korún. Maximálna výška príspevku môže dosiahnuť 150 mil. korún. Každá vysoká škola alebo ústav SAV môže predložiť iba jeden projekt. V rámci neho však môže vybudovať alebo zrekonštruovať aj viacero objektov určených na vzdelávanie. Podmienkou na získanie finančných prostriedkov je vytvorenie alebo modernizácia informačno-komunikačných technológií. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok môžu zasielať svoje projekty do 26. mája 2008.

Výzva je zverejnená na webovej stránke Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk.

Bratislava 26. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku