Ministerstvo školstva vyhlasuje výber nového hlavného školského inšpektora

  • Dátum: 25.09.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie funkcie hlavného školského inšpektora. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov.

Žiadosti o zaradenie do výberu je potrebné zaslať najneskôr do 12. októbra 2020 do podateľne ministerstva školstva. Výber sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 formou osobného pohovoru pred päťčlennou výberovou komisiou zriadenou ministrom školstva, ktorá svoj návrh na základe výberu predloží ministrovi.

Uchádzači o obsadzovanú pracovnú pozíciu by mali splniť okrem iných aj nasledovné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, osem rokov pedagogickej praxe či bezúhonnosť.

Výber na obsadenie funkcie hlavného školského inšpektora a bližšie podrobnosti o obsadzovanom pracovnom mieste sú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/

https://www.minedu.sk/data/att/17414.pdf

Štátna školská inšpekcia je nezávislý orgán štátnej správy, ktorý plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok v školách a v školských zariadeniach. V súčasnosti riadi Štátnu školskú inšpekciu hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, ktorej päťročné funkčné obdobie skončilo práve v tomto roku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku