Navigácia

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií z Programu Slovensko

Rezort školstva vyhlásil 30. októbra 2023 výzvu pre národný projekt s názvom SK4ERA II – Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II. Ide o prvú výzvu zameranú na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v Programe Slovensko v gescii rezortu školstva.

logo MŠVVaŠ SR

Hlavným cieľom výzvy je realizáciou funkčného systému odbornej podpory posilniť účasť slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v Európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont Európa (2021 – 2027) a nadchádzajúceho 10. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (2028 – 2035).

Národný projekt SK4ERA II prispeje k posilneniu účasti Slovenskej republiky v európskych výskumných a inovačných programoch, partnerstvách a iniciatívach Európskej únie.

Zároveň prostredníctvom projektu je zabezpečená kontinuálna podpora realizovaná v projekte SK4ERA – Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore, implementovaná Centrom vedecko-technických informácií SR v rokoch 2018 – 2023 v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Národným projektom sa okrem poskytovania profesionálnych služieb slovenskej výskumnej a inovačnej komunite taktiež zabezpečí zvýšenie informovanosti a rozvoj propagácie slovenského výskumu a inovácií v Európskom výskumnom priestore či reprezentovanie záujmov slovenskej výskumnej a inovačnej komunity na úrovni EÚ a informovanie orgánov a členských štátov EÚ o výskume a vývoji na Slovensku.

Projekt bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií SR. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 8 746 000 eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete na: https://www.minedu.sk/35980-sk/vyzvy/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky