Ministerstvo školstva vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“

  • Dátum: 31.05.2020

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ (skrátene „Usmerňovať pre prax“). Tento projekt je zameraný na kľúčovú oblasť vzdelávania – inklúziu.

Oprávneným žiadateľom projektu je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Projektové aktivity budú zamerané priamo na ľudí, ktorí bezprostredne ovplyvňujú inkluzívny rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu na školách - pedagogickí a odborní zamestnanci. Práve im sa  prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu vytvoria podmienky pre profesijný rozvoj vrátane metodickej podpory. Zabezpečí sa tak efektívnejšia inklúzia detí a žiakov s rozmanitými potrebami v školách a efektívnejšia eliminácia negatívnych dopadov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v školskom prostredí.

Hlavným cieľom národného projektu je nastaviť nástroje a procesy vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie a zaviesť obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania v systéme výchovného poradenstva a prevencie s akcentom na inklúziu detí s rozmanitými potrebami a zabezpečiť tak komplexnú podporu a jednotný metodický prístup kvalitného a efektívneho usmerňovania pedagogických a odborných zamestnancov. Dôraz sa kladie i na dostupnosť metodického usmerňovania a práce s kvalitnými a aktuálnymi diagnostickými nástrojmi pre identifikáciu rozmanitých potrieb vo výchove a vzdelávaní. Zavedenie obsahových a výkonových štandardov zabezpečí rýchlejšiu distribúciu informácií, nástrojov a usmernení v krízových situáciách a tým podporí elimináciu negatívnych dopadov.

Realizácia projektu prispeje k  vytváraniu vhodných podmienok pre vzdelávanie, ktoré bude zohľadňovať individuálne potreby dieťaťa. Inkluzívny prístup ku vzdelaniu umožní podporu jeho psychického, sociálneho a telesného zdravia. Národný projekt si dáva za cieľ aj nastavenie procesu štandardizácie metodík  a zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie na Slovensku.

Ministerstvo školstva vyčlenilo na vyzvanie indikatívnu výšku finančných prostriedkov v celkovom objeme viac než 5,9 mil. eur zo zdroja EÚ, štátneho rozpočtu a financovania pro rata.

Vyzvanie a všetky dôležité informácie zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR na svojom webovom sídle www.minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku