Ministerstvo školstva vyhlásilo posledné hodnotiace kolo vo výzve ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.“

06.06.2019
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo Usmernením č. 3 posledné - 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie  žiadostí o  poskytnutie nenávratného  finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom „Čitateľská, matematická,  finančná  a prírodovedná  gramotnosť na gymnáziu“ s dátumom uzávierky 4. júla 2019.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v novembri roku 2018 výzvu zameranú na  zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách s celkovou alokáciou 20 miliónov eur (zo zdrojov EÚ).
     V rámci výzvy boli doteraz vyhlásené štyri hodnotiace kolá pre gymnáziá na celom území Slovenska, v rámci ktorých bolo na rezort školstva doručených 82 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej žiadanej výške viac než 14,5 milióna eur. K 20. máju schválilo ministerstvo školstva projekty vo výške viac než 4 milióny eur avšakproces odborného hodnotenia predložených projektov naďalej prebieha.
     Oprávnení žiadatelia tak majú stále možnosť požiadať o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu zapojením sa do vyhlásenej výzvy v poslednom hodnotiacom kole.
     Aktivity vyhlásenej  výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Predložené projekty sa môžu týkať mimoškolskej činnosti (ak sa na ňu neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), zaradenie extra hodín alebo vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vrátane podpory pedagogických klubov.
     Po uzávierke 5. hodnotiaceho kola plánuje rezort školstva predmetnú výzvuuzavrieť. Zároveň, na základe aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov,  pristúpil rezort školstva i k úprave a spresneniu Podmienky poskytnutia príspevku č. 8.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa neustále snaží znižovať administratívnu záťaž na strane potenciálnych žiadateľov a vytvárať podmienky pre podávanie kvalitných projektov. Potenciálnym žiadateľom je k dispozícii metodická pomôcka (vzorový projekt) ako forma odbornej pomoci pri vypracovaní projektu.    
     Všetky dôležité informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku