Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie vedeckej a výskumnej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Ide o podrobné obsahové hodnotenie tvorivých výstupov, napríklad publikácií či umeleckej tvorby. Tvorivá činnosť bude hodnotená špičkovými expertmi z celého sveta. Cieľom tohto hodnotenia je kvalitatívne ohodnotenie tvorivej činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií (Slovenskej akadémie vied).

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Tvorivé výstupy vysokých škôl a SAV budú hodnotené komisiou, ktorá je zložená z 165 expertov - hodnotiteľov z 19 krajín sveta. Hodnotené výstupy sú rozdelené do 28 oblastí výskumu. Výsledkom hodnotenia bude profil kvality pre každú z oblastí výskumu.

Dané periodické hodnotenie tvorivých výstupov je v tejto podobe pilotným projektom. V súčasnosti sú predmetom hodnotenia len výstupy tvorivej činnosti, ako napríklad vedecké publikácie či umelecké diela. V budúcnosti je naplánované hodnotenie aj ďalších aspektov akými sú napríklad spoločenský dopad alebo aj výskumné prostredie,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti sa bude vykonávať raz za 6 rokov.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva. Upravuje ho § 26aa 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky