Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

  • Dátum: 04.04.2019
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI dňa 14. 8. 2018 vyhlásili 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.
     Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu bola 288 mil. eur. Výzvy boli uzavreté 29. marca 2019.
     Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste.
     Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty.
     Výzvy na DSV boli vyhlásené opätovne, avšak s upravenými vstupnými požiadavkami na konzorcium, sprísnenými podmienkami poskytnutia príspevku, a hlavne požiadavkami na posudzovanie výskumných stratégií zahraničnými expertmi pred samotným predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a novými hodnotiacimi kritériami oproti výzve, ktorá bola zrušená v roku 2017.
     Výskumnej agentúre bolo predložených 84 výskumných stratégií. Proces posudzovania výskumných stratégií potenciálnych projektov DSV zahraničnými expertmi je úspešne ukončený.
     K 29. marcu 2019 bolo prostredníctvom systému ITMS 2014+ podaných 63 žiadostí o poskytnutie NFP:
– 7 žiadostí o NFP v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
– 22 žiadostí o NFP v rámci domény Priemysel pre 21. storočie,
– 11 žiadostí o NFP v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie,
– 13 žiadostí o NFP v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel,
– 10 žiadostí o NFP v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
     Keďže neustále vznikajú pochybnosti o potenciálnych prijímateľoch v rámci výziev,  ministerstvo školstva sa rozhodlo zverejniť zoznam predložených žiadostí o NFP. V histórii čerpania EÚ fondov sa ešte pri žiadnom operačnom programe zoznam nezverejňoval. Zoznam je výstupom z neverejnej časti systému ITMS 2014+. Proces administratívneho overovania, teda toho, či žiadatelia a ich partneri v rámci konzorcia splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku, sa ešte len začne po ich doručení. Zoznam predložených žiadostí o NFP (výstup z neverejnej časti systému ITMS 2014+) nájdete na stránke OP Výskum a inovácie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku