Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo prípravu nových výziev, reštartuje podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

     Ministerstvo skolstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou (VA) ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI spoločne zavŕšili náročný proces prípravy reštartu systému podpory výskumno-vývojových projektov z OP VaI.
     Ako prvé sa vyhlasuje 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spoločne s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR. Cieľom MŠVVaŠ SR a VA bolo zapracovať do systému všetky potrebné prvky, ktoré umožnia transparentným a otvoreným spôsobom podporiť len tie najkvalitnejšie výskumno-vývojové projekty.

     Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. MŠVVaŠ SR a VA sa pritom striktne riadia aj Akčným plánom na zvýšenie transparentnosti EŠIF, ktorý schválila vláda SR ešte v roku 2017. Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.
     Členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI boli vypracované a schválené úplné nové hodnotiace a výberové kritériá. V rámci diskusie s partnermi v Rade Výskumnej agentúry a Stálej komisii pre Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie boli vypracované nové výrazne prísnejšie kritériá pre odborných hodnotiteľov. Tieto boli v plnej miere uplatnené v novej výzve na odborných hodnotiteľov, ktorá bola zverejnená na webom sídle OP VaI a VA dňa 28. 5. 2018.  
     Nanovo boli zadefinované vstupné podmienky pre podnikateľské subjekty, ktoré umožňujú žiadať o nenávratný finančný príspevok len tým, ktorí majú reálne skúsenosti s realizáciou výskumno-vývojových aktivít a súčasne plnia aj ďalšie podmienky v oblasti ekonomickej a finančnej stability podniku, minimálnej dĺžky existencie, relevantných predmetov činnosti zapísaných v OR SR v dostatočnom časovom predstihu a súčasne pre každého uchádzača platí podmienka disponovať osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
     Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie:
 

  1. Dopravné prostriedky pre 21. storočie                        63 072 000 eur (zdroj EÚ)
  2. Priemysel pre 21. storočie                                          107 712 000 eur (zdroj EÚ)
  3. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel                   47 520 000 eur (zdroj EÚ)
  4. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie        33 696 000 eur (zdroj EÚ)
  5. Zdravé potraviny a životné prostredie                         36 000 000 eur (zdroj EÚ)


     Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.
     „Cieľom výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov, a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.
      Žiadatelia musia klásť dôraz na to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
     Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska.“

     MŠVVaŠ SR a VA zvolili časovo náročný spôsob prípravy nových výziev tak, aby sa neopakovali chyby z minulosti. Súčasne aj samotný proces definovania jednotlivých pravidiel a podmienok, ktoré budú uplatnené v nových výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, bol realizovaný transparentným a otvoreným spôsobom a výlučne formou intenzívneho odborného dialógu so zástupcami odbornej verejnosti. Komunikácia prebiehala na dvoch úrovniach:
1. Odborná diskusia v rámci Rady VA pod vedením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne aj v rámci Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
     V rámci procesov vedúcich k znovunaštartovaniu podpory dlhodobého strategického výskumu a vývoja z prostriedkov OP VaI sa uskutočnili 4 rokovania Rady VA – z toho posledné sa uskutočnilo 19. apríla 2018. V rámci zatiaľ posledného aprílového zasadnutia  Rada VA odsúhlasila konsolidované zámery dopytových výziev v súlade s platným indikatívnym harmonogramom výziev – v rámci toho aj výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Schválenie zámerov výziev a ostatných dôležitých dokumentov Radou VA bolo kľúčovým východiskovým bodom pre vyhlasovanie výziev.
  Informácie o programoch jednotlivých rokovaní Rady VA sú k dispozícii na http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/zasadnutia-rady-va.
 
2. Otvorený dialóg so zástupcami všetkých relevantných typov potenciálnych žiadateľov formou okrúhlych stolov, ktoré boli zorganizované ku všetkým pripravovaným výzvam.
     VA v spolupráci s MŠVVaŠ SR od začiatku roku 2018 začala realizovať novú formu partnerskej komunikácie s výskumnými inštitúciami, ktorej cieľom bolo vniesť prvky transparentnosti a otvorenosti už do procesu prípravy výziev a poskytovať odborné podklady a informácie ešte pred samotným vyhlásením výziev.
     V tomto zmysle bol dňa 27.4.2018 organizovaný aj okrúhly stôl zameraný na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – podrobnejšie informácie o tomto podujatí sú zverejnené na webom sídle VA: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okruhly-stol/19-okruhly-stol-koncept-vyziev-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja-v-5-domenach-inteligentnej-specializacie-z-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie.
     Zástupcovia výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora sa na tomto podujatí oboznámili s konceptami plánovaných výziev, novými pravidlami a novými hodnotiacimi kritériami, ktoré výrazne zvyšujú požiadavky na kvalitu pripravovaných projektov.
     Na základe podnetných výstupov a návrhov z okrúhleho stola bolo možné následne doladiť podmienky a obsah výziev ešte v prípravnej fáze a súčasne zo strany MŠVVaŠ SR a VA boli poskytnuté ešte pred vyhlásením výziev základné informácie potenciálnym žiadateľom. Zástupcovia potenciálnych žiadateľov ocenili kvalitne pripravenú dokumentáciu a súčasne otvorenú a efektívnu diskusiu ešte pred vyhlasovaním výziev.
 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky