Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie

  • Dátum: 02.08.2017
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zaznievajú zo strany niektorých opozičných politikov, ktorí tému eurofondov zneužívajú len na svoju vlastnú propagáciu.
     Dôrazne sa ohradzujeme voči klamstvám zo strany opozície, ktorá nemá žiadnu zodpovednosť a ktorej jediným cieľom je zavádzať verejnosť. Ich nepravdivé vyjadrenia pramenia len z neznalosti problematiky týkajúcej sa štrukturálnych fondov a procesov ich fungovania. Proces podporovania projektov z eurofondov má svoje pravidlá, ministerstvo školstva do nich nezasahuje.
     Vyhlasovanie výziev z Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI), uzatváranie zmlúv s úspešnými uchádzačmi či samotná realizácia procesu implementácie projektov je v kompetencii Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu. Výskumná agentúra je jednou zo 16-tich priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Samotné hodnotenie projektov tak majú na starosti odborní externí hodnotitelia, ktorí nie sú internými zamestnancami Výskumnej agentúry, ale odborníkmi z praxe. Na hodnotenie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP VaI bola vytvorená databáza externých hodnotiteľov, ktorej napĺňanie bolo realizované formou otvorenej, verejnej výzvy trvajúcej približne rok. Kvalifikačné podmienky na hodnotiteľov boli štandardné a dlhodobo známe. Nikto z predstaviteľov univerzít, SAV a už vôbec nie politikov ich až doteraz nespochybňoval, pretože plne zodpovedali požiadavkám a potrebám posudzovania výskumno-vývojových projektov.
     Hneď ako sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dozvedel o podozreniach týkajúcich sa možných pochybení v samotnom procese odborného hodnotenia projektov vo výzvach z Operačného programu Výskum a inovácie, okamžite začal konať. Pri uzavretej výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) zastavil proces financovania už zazmluvnených projektov, a to až do skončenia všetkých kontrol, vrátane prebiehajúcej kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Pri neuzavretej výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) okamžite pozastavil proces hodnotenia a nariadil Riadiacemu orgánu vykonať internú kontrolu, rovnako ako sa listom obrátil aj priamo na Európsku komisiu. Minister Plavčan v tomto smere jednoznačne koná už od samotného začiatku a všetky procesy nechal preveriť orgánom, ktoré sú na to určené. Len tieto kontrolné orgány môžu v tomto smere zaujať odborné stanovisko, na základe ktorého bude minister školstva ďalej konať.
     Taktiež sa dôrazne dištancujeme od spájania medializovaných informácií o údajných korupčných aktivitách niektorých odborných hodnotiteľov s ministerstvom. Je v našom záujme, aby sa tieto podozrenia poriadne prešetrili. Ministerstvo školstva v tomto smere poskytne orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť. Zároveň vyzývame všetkých, ktorí majú informácie o takomto korupčnom konaní, aby informovali orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu celú vec prešetriť.
     Je v osobnom záujme ministra Plavčana, aby bol proces odborného hodnotenia projektov uchádzajúcich sa o podporu z EÚ zdrojov, do ktorého nijakým spôsobom nezasahoval, preverený. Zároveň vyzýva opozičných poslancov, aby nechali v tomto smere konať kompetentné orgány, a aby prestali zavádzať verejnosť neustálymi nepravdivými tvrdeniami a dezinformáciami, prameniacimi z neznalosti problematiky, prostredníctvom ktorých sa snažia len vytĺkať politický kapitál a očierňovať ministerstvo či ministra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku