Ministerstvo školstva ukončilo kontrolu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

  • Dátum: 11.10.2010

     Na základe poverenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu vykonali zamestnanci ministerstva kontrolu na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave a na jej Právnickej fakulte (PraF). Dôvodom boli medializované informácie týkajúce sa prijímacieho konania na PraF UK v akademických rokoch 2008/2009 a 2009/2010. Zameraná bola aj na proces poskytovania, organizovania a zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania v externej forme v priestoroch spoločnosti Kaskády, s. r. o..
    
Kontrolná skupina ministerstva zistila, že kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2008/2009 a 2009/2010 na bakalársky študijný program právo v externej forme neboli v súlade so zákonom o vysokých školách. Stanovenie kritérií, ktoré sa stali predmetom prijímacieho konania, znevýhodňovalo uchádzačov, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných odborných školách, obchodných akadémiách či konzervatóriách. Na druhej strane zvýhodňovalo absolventov gymnázií. V niektorých prípadoch neboli tiež dodržané lehoty vyhotovenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Nedostatky sa vyskytli najmä pri vedení spisovej dokumentácie študentov z medializovanej skupiny „daňových poradcov", ktorí boli prijatí na štúdium v akademickom roku 2008/2009.
     Predmetom kontroly bolo aj poskytovanie vysokoškolského vzdelávania  v priestoroch spoločnosti Kaskády s. r. o. v období akademických rokov 2008/2009 a 2009/2010. V tomto prípade však kontrolná skupina nemohla považovať túto skutočnosť za porušenie zákona o vysokých školách a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, keďže podmienky výučby mimo sídla vysokej školy v priestoroch tretích osôb nie sú vo všeobecne záväzných právnych predpisoch explicitne upravené.
     Na základe zistených nedostatkov bolo rektorovi UK v Bratislave uložené, aby do 22. októbra 2010 prijal konkrétne opatrenia na ich odstránenie, ako aj príčin ich vzniku. Písomnú správu o splnení tejto úlohy má univerzita poslať ministerstvu do konca tohto roka.

Bratislava 11. október 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku